facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Конкурси

академична длъжност главен асистент, ДВ 41 от 10.05.2024 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм (Хотелиерство). Срок за подаване на документи - два месеца от публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават в Нов български университет, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
ас. д-р Виолета Донева-Янкулова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  16.07.2024 / 11:00

Прикачени файлове

академична длъжност доцент, ДВ 44 от 19.05.2023 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (Предприемачество, конкурентоспособност, бизнес развитие, изкуствен интелект). Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  09.10.2023 / 10:00
 • Зала
  корпус 1, зала 20

Прикачени файлове

академична длъжност главен асистент, дв 35/18.04.2023 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (Устойчиво развитие). Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Ваня Банкова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  06.07.2023 / 10:00
 • Зала
  зала 20, корпус 1

Прикачени файлове

академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 44/14.06.2022 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (управление и развитие на таланти). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 44 от 14.06.2022 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
Мария Тумбева

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  15.09.2022 / 14:00
 • Зала
  зала 20, Нов български университет

Прикачени файлове

академична длъжност професор, ДВ бр. 38/20.05.2022 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (управление на виртуални екипи). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 38 от 20.05.2022 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Кристиян Хаджиев

 1. Доц. д-р Юлияна Чавдарова Гълъбинова – 3.7. Администрация и управление, НБУ;
 2. Доц. д-р Димитър Александров Панайотов – 3.4. Социални дейности, НБУ;
 3. Проф. д-р Димитър Николов Николов – 3.8. Икономика, НБУ;
 4. Проф. д-р Цветана Александрова Стоянова - 3.7. Администрация и управление, УНСС;
 5. Проф. д-р Галина Георгиева Куртева - 3.7. Администрация и управление, БСУ;
 6. Проф. д-р Димитър Христов Тенчев – 3.8. Икономика, ХТМУ;
 7. Доц. д-р Христо Георгиев Сирашки – 3.7. Администрация и управление, СА „Д.А. Ценов“, Свищов.
 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  17.10.2022 / 14:00
 • Зала
  зала 305, корпус 1

Прикачени файлове

академична длъжност доцент, ДВ бр. 22/18.03.2022 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (мениджмънт и регулация в енергийния сектор). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 22 от 18.03.2022 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Виктор Станиславов Аврамов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  28.07.2022 / 13:00
 • Зала
  зала 20, корпус 1

Прикачени файлове

академична длъжност доцент, ДВ бр. 8/28.01.2022 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 8 от 28.01.2022 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  28.06.2022 / 13:00
 • Зала
  20, първи корпус на НБУ

Прикачени файлове

академична длъжност доцент, ДВ бр. 87/19.10.2021 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм (интегрирано управление на туризма). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 87/19.10.2021 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Теодора Велева Ризова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  28.03.2022 / 13:00
 • Зала
  409, първи корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност "главен асистент" на 1/2 щат, ДВ брой 89/16.10.2020 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент на 1/2 щат, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (управление на дигиталната трансформация във висшето образование). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 89/16.10.2020 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Христо Василев Чукурлиев

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  04.02.2021 / 10:00
 • Зала
  Виртуална класна стая Moodle

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 93/26.11.2019 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм (човешкият капитал в туризма). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 93/26.11.2019 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Милена Методиева Караилиева

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  13.05.2020 / 13:30
 • Зала
  виртуална класна стая в Мудъл

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 83/22.10.2019 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (управление в образованието и културата). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 83/22.10.2019 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Елена Атанасова Благоева

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  13.04.2020 / 13:00
 • Зала
  виртуална класна стая в Мудъл

Прикачени файлове

академична длъжност главен асистент ДВ бр. 62/06.08.2019 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (количествени методи в управлението). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 62/06.08.2019 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Екатерина Руменова Цветанова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  28.10.2019 / 13:00
 • Зала
  110, втори корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 66 от 15.08.2017г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (конкурентоспособност, иновации и бизнес среда). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 66/15.08.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
ас. д-р Юлиана Божидарова Хаджичонева

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  14.12.2017 / 11:30
 • Зала
  214, първи корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 66 от 15.08.2017 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9 Туризъм (Консултинг в туризма). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 66/15.08.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
ас. д-р Маргарита Людмилова Мишева

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  21.11.2017 / 11:30
 • Зала
  214, първи корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ брой 33 от 26 .04.2016 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (управление на човешкия капитал). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 33/26.04.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Мария Александрова Иванова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  19.07.2016 / 13:00
 • Зала
  20, Първи корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ брой 02 от 08.01.2016 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (реклама и публичен брандинг). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 2/08.01.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Албена Ганчева Павлова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  06.06.2016 / 13:00
 • Зала
  407, І-ви корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ брой 98 от 15.12.2015 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (кохезионна политика и регионално развитие). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 98/15.12.2015 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Юлияна Чавдарова Гълъбинова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  09.05.2016 / 13:00
 • Зала
  зала 20 , НБУ

Прикачени файлове