facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Ръководител на департамент

 

 

 

Доц. д-р Кристиян Хаджиев завършва висше образование в УНСС през 1995 г. 0т 1997 г. е редовен асистент в НБУ, а през 2000 г. и докторант към департамент „Бизнес”. През 2004 г. защитава докторска дисертация на тема „Проектиране на съвършени организации”. От 2012 г. е доцент по „Социално управление” с хабилитационен труд на тема „Самоуправляващи се работни екипи – теория и методология”.


Изследователските му интереси включват следните сфери: управление на самоуправляващи се работни екипи, социално управление, управление на проекти – теория и практика, организационно проектиране, проблеми на целево-адаптивните организации, кроскултурен мениджмънт, управление на културните промени и проблеми на културната адаптация.


Доц. Хаджиев има издадени четири монографии и два учебника в областта на теорията на управлението, организационното проектиране и екипната дейност. Автор е на над 15 студии и статии във водещи български списания. Член е на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление (АПИУ) и на редакционната колегия на „Методология, интердисциплинарност, анализи, стратегии” (годишно издание на департамент „Бизнес администрация” при НБУ).

 


Контакт:
корпус 2, офис 620
тел. 02/8110 629
e-mail: khadjiev@nbu.bg