facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛСКАТА МАРКА В XXI ВЕК – ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

225743-b_184x250_fit_478b24840a

УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛСКАТА МАРКА В XXI ВЕК – ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова

Научни и учебни издания

УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛСКАТА МАРКА В XXI ВЕК – ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Научни и учебни издания

Иванова, М. (2020) Управление на работодателската марка в XXI век – възможности и ограничения, монография, Издателство на Нов български университет, София, ISBN 978-619-233-135-1

Монографичният труд е с научна и учебна насоченост. Основен принос на настоящата монография е анализ на ситуацията с трудовия пазар и ролята на работодателската марка в страна като България, която има собствена специфика – частен сектор и пазарни отношения от не повече от 30 години, силно разслояване в структурата на пазара на труда, където и до днес се наблюдават значителни разлики между условията, които предлагат (а) фирми, собственост на големи международни корпорации, и елитни български компании, (б) ефективни местни фирми, които не разполагат с големи финансови ресурси, но се радват на професионално управление, и (в) малки местни- предимно семейни - фирми, които се управляват на интуитивен принцип, голяма част от които се намират частично в „сивия“ сектор и предлагат условия на заплащане и труд, които нямат мотивираща сила. Съществен принос има и към осветляването на ролята на глобализацията като цяло по отношение на възможностите за мобилност на бизнеса и на работната ръка, която може да се придвижва лесно от страни с нисък стандарт на живота като България към държави, които предоставят по-привлекателни финансови стимули и значително по-щедри социални системи. В монографията се въвежда терминът „генерализирана работодателска марка“, когато комплекс от желани характеристики се приписват на група работодатели (например „международна фирма“) и това се пренася върху всяка компания, която принадлежи към съответната категория. Генерализираните работодателски марки имат широко разпространение сред кандидатите за работа и служители, които нямат висока икономическа култура и се поддават по-лесно на общи предубеждения, за които невинаги има реални доказателства.

Получените резултати от изследването, представени в монографията, имат теоретична и практическа насоченост. Теоретичните резултати от изследването биха представлявали интерес за научните среди и особено в констатацията на неизследваните аспекти на работодателската марка.     Практическите резултати биха могли да бъдат използвани от административните и управленски органи на предприятия от различни браншове и индустрии, както и от нестопански и публични организации, при определяне, разработване и прилагане на работодателската марка, като инструмент за управление на човешките ресурси.        

Съдържание

Списък на таблиците и фигурите

5

ВЪВЕДЕНИЕ

6

ПЪРВА ГЛАВА. ЕВОЛЮЦИЯ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА   РАБОТОДАТЕЛСКА МАРКА

17

  1. Резюме на оригинални идеи и теми, свързани с работодателската марка

18

  1. Исторически преглед - от възникването на идеята и понятието работодателска марка до наши дни

22

  1. Съвременни подходи и модели на работодателска марка

30

ВТОРА ГЛАВА. УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛСКАТА МАРКА

40

  1. Управлението на работодателската марка като процес

41

  1. 2 Спорни практики и често допускани грешки в управлението на работодателската марка

69

  1. 3 Съвременният дигитален маркетинг и бъдещето на работодателската марка

83

ТРЕТА ГЛАВА. РЕЛАЦИИ МЕЖДУ УПРАВЛЕНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛСКАТА МАРКА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ХОРА В ОРГАНИЗАЦИЯТА

93

  1. Работодателската марка днес: виртуална фокус група с експерти по управление на човешките ресурси

94

  1. Ограниченията на работодателската марка

109

  1. 3 Мястото на работодателската марка в управлението на хората в организацията

116

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

122

БИБЛИОГРАФИЯ

129

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4А

Приложение 4Б

139

140

150

156

158

172