facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Учебно-практически и изследователски звена

УПИЗ "КОЛИЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ И МОДЕЛИРАНЕ"

УПИЗ „Количествени методи и моделиране“ се създава, за да решава практически и теоретични проблеми в икономиката, бизнеса и социалните науки, мотивирайки и подпомагайки студентите в НБУ, в процеса на обучението им в различни програми.
 

Дейността на УПИЗ „Количествени методи и моделиране“ цели да:
 

  • има видими и измерими ефекти в публичната сфера, да подпомага взимането на решения в бизнеса и политиката и да служи на публичния интерес;
  •   да се превърне в център за експертиза в областта на анализа на данни, математическото моделиране, анализа и оценката на рискове, създаването на компютърни приложения;
  • да подпомага практическото обучение на студентите с използването на количествени методи, като популяризира сред тях тези методи, аналитичното мислене и работата с масиви от данни;
  •  да се превърне в център за сътрудничество на различни департаменти на НБУ и да привлече външни партньори от бизнеса;
  • с резултатите и популяризирането на методите, дейностите и данните на сайта си, да допълва имиджа на НБУ като място за приложни изследвания.

Състав на УПИЗ:

    Директор: гл. ас д-р Виктор Аврамов

•    Консултативен съвет: доц. д-р Кристиян Хаджиев, доц. д-р Антоний Гълъбов, доц. д-р Георги Петров, доц. д-р Георги Илиев, доц. д-р Димитър Атанасов, доц. д-р Иван Боевски, гл. ас. д-р Филип Андонов. ас. д-р Стоян Мишев

•    Членове:  гл. ас д-р Екатерина Цветанова, гл. ас. д-р Лъчезар Томов,  ас д-р Слав Ангелов

•    Технически сътрудник: Елина Велева

•    Студенти от бакалавърските и магистърски програми.

 

Учебно-тренировъчна фирма

 Директор
доц. д-р  Кирил Радев
корпус 2, офис 412
e-mail: kgradev@nbu.bg

   
А. Изследователска дейност (проекти)
•    Проект „Учебно-тренировъчна фирма“: Създадени са три УТФ, в които научната теория по мениджмънт се обвързва с практическите аспекти и възможности,  приложени във виртуална среда.


Б. Учебно-практическа дейност
•    реализиране на обучение чрез практика;
•    организиране  и провеждане на практически курсове.

Учебно-практическото и изследователско звено „Учебно-тренировъчна фирма“ (УПИЗ „УТФ“) е създадено към департамент “Икономика и бизнес администрация” с решение от заседание №9/31.05.2011 г. на Академичния съвет на Нов български университет.

Главна цел на УПИЗ „УТФ“:

Постигане на максимална обвързаност на научните теории и парадигми по предприемачество и мениджмънт с практическата им приложимост.

 Учебна дейност:

В дейността си УПИЗ „УТФ“ перманентно адаптира целите и подходите си с текущите и стратегическите цели на НБУ. От създаването му, и в момента, УПИЗ „УТФ“ е единствената лаборатория в рамките на висшето образование в страната, осигуряваща интердисциплинарно практическо обучение по стопанско управление, предприемачество, маркетинг и финанси. Обучението се извършва в четири учебно-тренировъчни фирми (виртуални) с предмети на дейност в областта на производството, финансите, застраховането, транспортната дейност, туристическата дейност и търговията.

От създаването на УПИЗ „УТФ“, в сътрудничество с Център на учебно-тренировъчните фирми към МОН на Република България и с финансовата подкрепа на Фонд „Учебни програми“ към Бакалавърски факултет при НБУ, всяка академична година се обучават средно по 120 броя студенти.

Международна сертифициране на дейността на учебно-тренировъчните фирми:

На юни 2013 г. в зала 20, първи корпус на Нов български университет се проведе първия по рода си форум в рамките на висшето образование в Република България – “Церемония по сертифициране на учебно-тренировъчните фирми към НБУ, в съответствие със стандартите за качество на Световната мрежа на учебно-тренировъчните фирми - EUROPEN-PEN Intetnational (practice enterprises network)“. Учебно-тренировъчните фирми към УПИЗ „УТФ“ бяха сертифицирани по стандартите за качество на Световната мрежа на Учебно-тренировъчните фирми ЕUROPEN-PEN Intetnational (practice enterprises network) за пет годишен период, с което се осигуриха възможности за работа в международна среда.

През академичната 2016/17 г. се извърши успешно пресертифициране на учебно-тренировъчните фирми за нов пет годишен период.

 Персонална сертификация от EUROPEN-PEN Intetnational (practice enterprises network):

В рамките на събитието, отново за първи път във висшето образование в страната, на студенти от НБУ (обучавани в УПИЗ „УТФ“) бяха връчени международни сертификати за придобити умения в областта на стопанското управление и предприемачеството. Сертификатите се издават от централата на ЕUROPEN-PEN Intetnational (practice enterprises network) на български и английски език и имат действие в целия свят, като при кандидатстване за определена работна позиция осигуряват предимство на притежателите им пред останалите кандидати.

За периода 2014/19 г. със сертификати от ЕUROPEN-PEN Intetnational (practice enterprises network) са удостоени 152 броя студенти от НБУ, обучавани в бакалавърски програми „Финанси“, Маркетинг“, „Бизнес администрация“ и „Управление на бизнеса и предприемачество“.

Изследователска дейност:

В периода 2012/14 беше реализиран проект BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013.

За периода 2014г. - 2019 г. в рамките на УПИЗ „УТФ“ са защитени 17 броя бакалавърски и 6 броя магистърски тези.

 Международна дейност:

В резултат на подкрепата на Фонд "Учебни програми" към Бакалавърски факултет и Факултет за базово обучение и департаменти „Администрация и управление“ и „Икономика“ при НБУ, от 2012г традиционно всяка година три учебно-тренировъчни фирми от УПИЗ „УТФ“ участват на международните панаири на учебно-тренировъчните фирми „Млад предприемач“, организирани от Център на учебно-тренировъчните фирми към МОН на Република България и ЕUROPEN-PEN Intetnational (practice enterprises network). За представянето си фирмите са удостоявани с награди и грамоти, а студентите с грамоти и персонални предложения за стажове и/или назначаване на трудов договор във водещи международни и български фирми.

 Основни преподаватели в УПИЗ „УТФ“ от департамент „Администрация и управление“:

  1. Доц. д-р инж. Кирил Радев (e-mail: kgradev@nbu.bg)
  2. Гл. ас. д-р Мария Иванова (e-mail: maivanova@nbu.bg)
  3. Гл. ас. д-р Теодора Ризова (e-mail: tedirizova@mail.bg)
  4. Гл. ас. д-р Милена Караилиева (e-mail: mkarailieva@nbu.bg)


Учебно-тренировъчна фирма Furniture Design


Учебно-тренировъчна фирма Global Tour Trans


Учебно-тренировъчна фирма Audite Finance Group


Учебно-тренировъчна фирма Zootopia