facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Обхват и раздели

Изданието предоставя форум за научни изследвания в областта на администрацията и управлението,  различни аспекти от бизнеса, публичната сфера и тяхното въздействие върху обществото. Предоставя възможност за дискусия по следните актуални теми: стратегически визии, организационни политики, лидерство, властови механизми и обществено развитие, конкурентоспособност и критерии за успешни управленски практики, управление на човешки капитал и приложение на интердисциплинарни подходи в областта на бизнес администрацията, публичната администрация, управление на знанието, управление на риска, маркетинг и др.

 

Всеки пореден номер от Серията има свое собствено под-заглавие, отразяваща специфична област, фокус или актуален проблем на нашето развитие, което трябва да се има предвид от авторите. За да бъдат включени в съответната серия, ръкописите трябва да имат теоретико-приложен принос и полемика по алтернативите към темата, която изследват.

 

Включените разработки отразяват разнообразие от гледни точки, базисни теоретико-приложни сравнителни анализи, модели и инструменти, които са необходими за всеки една дискусия по проблематиката. В тематичните раздели се анализират различни фундаментално обединяващи понятия и заемащи централна роля на обяснителни категории в науките за обществото, институциите и човешкото поведение. Съчетават се  отражения на идеи в исторически контекст и функциониращи практики, имащи глобални, регионални и национални проекции, но и на специфичните измерения, релации, парадокси и възможни инструментални приложения.

 

Обхватът от теми и ключови релации имат следните концентрации и насоки за тематични направления (раздели):

 

  • Лидерство и стратегически визии. Изисквания и измерения за теоретико-приложна концепция. Глобалното лидерство – иновационни модели в икономиката, политиката и бизнеса. Национални приоритети и тенденции – геостратегически, регионален и локален контекст. Национален суверенитет, духовно наследство и културни приноси; идеали, каузи и мисии – вдъхновяващи исторически проекции, обединяващи послания, почтеност и съвестност; нов начин на мислене – цивилизационна философия за трансформации към устойчиво развитие; предимство на политиките и добродетелите на баланса пред доктрините; от свят на крепостите към модели на съжителство, възприемани като позитивни социални конотации.
  • Ефективни управленски теоретико-приложни модели и подходи - интердисциплинарен, комплексен и многофакторен анализ. Стратегически визии и модели за икономически, организационни и социални трансформации. Дебат и плурализъм в теориите, подходите, методите, успешните практики и споделен опит от различните сектори и направления в публичната сфера и бизнеса. Стратегическо мислене за алтернативи на съвременното ни развитие: иновации в институциите, организационната и бизнес среда.
  • Икономически, културни, политически и организационни параметри за възможна позитивна концепция на общественото ни развитие. Нови идеи за холистични, симбиотични подходи и инструменти на смисъла (позитивна психология и хуманно управление), стимулиращи синергиите на контрастите, субсидиарността, новите форми на социален капитал, колективното и гражданско лидерство, етичните параметри на бизнеса, икономиката на свързаността („кръгова икономика“) и общото благо - възпиращи прекомерната дерегулация, либерализация и финансиализация на обществото.
  • Конкурентоспособност, туризъм, екология – критерии за успешни практики, свързващи икономическите, социалните и екологичните параметри за различните сфери на бизнеса и мениджмънта. Индикатори за еволюцията и трансформацията на организационните модели в среда с: висока степен на неопределеност и мултикултурна среда; множество източници на власт и работа в самоорганизиращи се екипи; за продуктивността на съвременните мрежови организации и измеренията на отговорното управленско лидерство.
  • Магистърски и докторантски форум – систематизиране на тези, изследователски модели и резултати от актуални проучвания и прогнози за тенденции в различните сфери на общественото ни развитие, на основа на които се предлагат идеи (препоръки) за промяна в политиките за интегриране на обществото, възможните трансформации и иновации в управлението, но и носещи корективи в стратегическите визии и изискванията за управление на устойчивостта.

 

Серията „ЛИДЕРСТВО, ОБЩЕСТВО, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЗИИ“ включва ръкописи на български език, но с цел по-широкото популяризиране и отчитане на интересите на по-широк кръг научни работници, се приемат ръкописи на английски и руски език. Международната редакционна колегия и бордът на рецензентите са съставени от признати учени в различните области на бизнес и публичната администрация от водещи национални и чужди университети.