facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Проекти

 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
 •  ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

   2024

  Проект „Подкрепа на изследователска дейност на екип от преподаватели от департамент Администрация и управление на НБУ и участието им в 8th International West Asian Tourism Research Congress (IWACT'2024) в Şırnak University и Van Yüzüncü Yıl University, ŞIRNAK, Турция,  25-27 април 2024г.“, финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.

  Проектът допринася за развитието, популяризирането и утвърждаването на изследователската дейност на НБУ в областта на управлението на човешкия капитал в туризма и ролята му за иновациите и предприемачеството в туристическите предприятия, пред представителите на академичната общност на Турция, Австралия, САЩ, Кувейт, Индия и други държави партньори от Азия и света, поканени да вземат участие в 8th International West Asian Tourism Research Congress (IWACT'2024). Предоставя възможност за споделяне на опита на НБУ в създаването на модерни образователни програми в областта на туризма, които играят ключова роля във формирането на човешкия капитал за туристическата индустрия. Популяризира магистърските и бакалавърски програми по туризъм, предприемачество, мениджмънт и управление на човешките ресурси на департамент Администрация и управление на НБУ и прилагането на иновативни подходи за преподаване и учене на студенти от различни националности. Подкрепя осъществяването на партньорства с други университети от Азия и света; заявяването на готовност за съвместна научно-изследователска и преподавателска дейност по общи проекти съдействащи за развитие на научната, творческата и учебната дейност на НБУ.

  Етапи на проекта: (1) Изследователски процес от февруари 2023 до януари 2024 г. с участието на студенти и преподаватели от департамент Администрация и управление. Изследването е съобразено с изследователската активност на преподавателите от департамент Администрация и управление на НБУ. (2) Разработване на изследователски доклади на тема “THE IMPORTANCE OF HUMAN CAPITAL FOR TOURISM INNOVATIONS IN THE DIGITAL TRANSFORMATION CONTEXT“ от доц. д-р Мария Ал. Иванова и доц. д-р Милена Караилиева до 29.01.2024 г. и актуализирането му съобразно дискусиите и мненията на участниците в конгреса до 15.06.2024. (3) Оценка на изследването от членовете на научния комитет на конгреса Doç. Dr. Sedat Çelik (декан на Факултета по туризъм в Университета в Ширнак), Dr. Abdülmenaf TURAN (Van Yüzüncü Yıl University, Türkiye); Dr. Alan MARVELL (University of Gloucestershire, United Kingdom); Dr. Alastair M. MORRISON (Purdue University, United States of America); Dr. Aleksander PANASIUK (Jagiellonian University, Poland); Dr. Çağdaş̧ ERTAŞ (Şırnak University, Türkiye). (4) Презентиране на резултатите от изследователската дейност от доц. д-р Мария Александрова Иванова и доц. д-р Милена Караилиева на 8th International West Asian Tourism Research Congress (IWACT'2024) в Şırnak University и Van Yüzüncü Yıl University, ŞIRNAK, Турция, в периода 25-27 април 2024 г. Популяризира се екипната изследователската дейност (преподаватели и студенти) на НБУ сред международна академична общност.

  Резултати от проекта: Екипът на НБУ представи своето изследване, чрез презентации на тема “THE IMPORTANCE OF HUMAN CAPITAL FOR TOURISM INNOVATIONS IN THE DIGITAL TRANSFORMATION CONTEXT“, пред представители на университети от 15 държави (https://www.iwact.org/en/congress-program).  Докладът предизвика огромен интерес преминал в дебат.  В рамките на конгреса представителите на НБУ дискутираха проблемите на туризма с изследователи от различни азиатски университети, в т.ч. от Турция, Кувейт, Индия и др. Заедно с Mehmet Yarka (кмет на Ширнак),  Prof. Dr. Abdurrahim Alkış (ректор на Университета в Ширнак) , Bitlis Prof. Dr. Necmettin Elmastaş (ректор на Eren Üniversitesi), Doç. Dr. Sedat Çelik (декан на Факултета по туризъм в Университета в Ширнак), бяха дискутирани въпроси свързани с гастрономията, устойчивостта, алтернативния туризъм, икономиката на екотуризма и социологията на туризма. НБУ беше представен като равностоен партньор с дългогодишни традиции пред изследователската мрежа на конгреса. Бяха обсъдени възможности за бъдещи изследователски инициативи, дългосрочно научно-изследователско сътрудничество, студентски и преподавателски мобилности, в т.ч. организиране на международни конференции и конгреси в областта на туризма, предприемачеството и иновациите с домакин НБУ. Абстрактът ще бъде публикуван в Книга на Абстрактите (https://www.iwact.org/en/publishing-opportunities). Пълният доклад ще бъдат публикуван в Сборник с доклади от конгреса, индексиран от CABI (https://www.iwact.org/en/announcement/14/iwact-is-indexed-by-cabi). Пълният текст на доклада ще бъде публикуван като глава на международна книгата чрез международно издателство (https://www.iwact.org/en/publishing-opportunities). Беше представен НБУ и учебните програми по туризъм, установени са намерения за сътрудничество с университетите в Кувейт, Турция и др. Проектът финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ носи висока стойност към изследователската и творческа работа на департамент „Администрация и управление“, което се отразява и при акредитация на магистърските и бакалавърските програми по туризъм. Участниците в IWACT'2024 бяха поканени да вземат активно участие в предстоящата Международна научно-практическа конференция „ГЛОБАЛНИ ВЛИЯНИЯ И ПРИОРИТЕТИ НА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА“, която ще се проведе на 30 май 2024  в НБУ и е организирана от департамент Администрация и управление, в т.ч. секция Туризъм. Обогатяване на методологията на преподаване и съдържанието на курсове от програмите на департамента базирана на изследователски проекти и иновативни практики.  Проектът добавя стойност за студентите, като им предоставя възможност да участват в изследователския процес и да се запознаят с резултатите от изследвания чрез издадените Сборник с доклади  и Международна книга.

  Ефектът от проекта се мултиплицира, чрез споделяне на резултатите от конгреса в междудепартаментен семинар, който ще се проведе на 13 май 2024 г. и информация в новинарския форум на web-страницата на НБУ, web-страницата на департамент Администрация и управление и web-страницата на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.

   

  2023

  Проект „Подкрепа на изследователска дейност на екип от преподаватели от департамент Администрация и управление на НБУ и участието им в Международен конгрес ERACON 2023 (платформа за обмен на иновативни образователни методи и добри практики за разрешаване на предизвикателства, възникващи в системата на образованието и обучението) в Университета „Тор Вергата“ в Рим, Италия,  26-30 юни 2023г.“, финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.

  Проектът допринася за популяризиране на иновативните методи за преподаване и учене в НБУ и развитие на изследователската дейност на департамент „Администрация и управление“ сред международна академична общност и представители на 291 университета, European Commission, Erasmus Student Network – ESN, European Association of Erasmus Coordinators и др. (https://eracon.info/assets/files/2022/2023/ERACON%202023%20-%20LIST%20OF%20PARTICIPANTS-%2023062023.pdf). Създава предпоставки за дългосрочно сътрудничество между НБУ и други университети за широкомащабна мобилност на студенти по Еразъм+; за съвместна научно-изследователска и преподавателска дейност по общи проекти съдействащи за развитие на научната, творческата и учебната дейност на НБУ; за възможностите за съвместни учебни програми с водещи европейски университети. Повишава качеството на съдържанието на курсовете в научната област „Администрация и управление“. Добавя стойност за студентите и преподавателите на НБУ, като им предоставя възможност да се запознаят с резултатите от изследванията на изследователската общност на конгреса, чрез издадения сборник с доклади. 

  Резултати от проекта: представяне на резултати от изследване, чрез презентации по темите на докладите “THE DIGITAL TRANSFORMATION OF UNIVERSITY EDUCATION“ от доц. д-р Мария Ал. Иванова и на тема „FOSTERING CRITICAL THINKING IN HIGHER EDUCATION“ от гл. ас. д-р Мариана Димитрова пред участниците в  международния конгрес (https://eracon.info/assets/files/2022/2023/26062023-ERACON%202023%20-%20ABSTRACTS%20BOOKLET.pdf) с принос към изследователската и творческа работа на департамент „Администрация и управление“. Представяне на НБУ пред изследователи и професионалисти от академичната общност на 291 университета от 32 държави. Осъществяване на работни срещи и установяване на намерения за сътрудничество между университетите в Казахстан, Латвия, Малта, Мароко, Турция и др. и НБУ , като резултат от инициативата „Университет среща университет“, която се реализира съобразно програмата на конгреса. Обогатяване на методологията на преподаване в курсове от програмите на департамента базирана на изследователски проекти и иновативни практики. Мултиплициране на ефекта от проекта, чрез споделяне на резултатите от конгреса в междудепартаментен семинар и информация в новинарския форум на web-страницата на НБУ, web-страницата на департамент Администрация и управление и web-страницата на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ .

  2019

  На 29 Ноември 2019 г. в Университета на Бергамо, Департамент по бизнес науки, Икономика и Количествени методи, Италия, се проведе Научно- изследователска конференция с участието на представителката на департамент Управление и администрация на НБУ, доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева. 

  В научно- изследователската конференция "Sustainable development goals and Accounting: unfolding the inter-connections" (Цели за устойчиво развитие и счетоводство: разгръщане на взаимовръзките), взеха участие представители на:
  Italy: University of Bergamo, University of Trento,  University of Urbino ; University of Salento
  UK: Royal Holloway University of London  ; University of Birmingham ; St Andrews University
  Spain: University of Burgos ; University of Seville
  France: University of Toulouse
  Finland: University of Tampere  
  Portugal: Instituto Politécnico de Leiria, 
  Romania: Babes-Bolyai University 
  Bulgaria: New Bulgarian University

  Участието на доц. Кьосева беше осъществено с финансовата подкрепа на Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ и департамент "Администрация и управление".

  Секция „Публична администрация“

   2020

  • Проект „Изготвяне на герб на районна община Овча купел“, финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ, съвместно със Столична община – район Овча купел, ръководител на екипа доц. д-р Албена Павлова

  2019

  • Проект „Разработка на проект за откриване на две професионални направления в област „Педагогически науки“- ПН 1.1.Теория и управление на образованието и 1.2.Педагогика“, 2020-2021 г. – ръководител на работната група доц. д-р Елена Благоева

  2018

  • Проект „Разширяване влиянието на научната периодика публикувана от НБУ“, финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Целта на проекта е повишаване видимостта и ползваемостта на научните постижения на НБУ, публикувани в периодични издания от отделните департаменти и центрове – член на работната група доц. д-р Елена Благоева
  •  
  • Проект за организация на Кръгла маса с международно участие „Статукво, предизвикателства и промени в публичната администрация“ - финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Целта на проекта е да се отбележи 25-та годишнина на програмата по ПА в НБУ и да се представи пред международни партньори – реализиран от екип: доц. д-р Елена Благоева, гл.ас. д-р Милена Караджова и гл.ас. д-р Мариана Димитрова

  2017

  Проект „20 години бакалавърска програма „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството” – Албена: 29.04.2017 г.”, финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Проектът осигури провеждане на официални събития по случай 20 години от създаването на бакалавърската програма:

  • работни срещи с представители на Института „Пол Бокюс”- Франция и                       с работодатели и алумни студенти на програмата;
  • дискусии с представители на френски образователни институции на тема „Добри практики във франкофонското образование в България” и с представители на френски фирми – партнъори по учебни стажове;
  • провеждане на церемония за връчване на дипломи и награждаване на отличниците от випуск 2016 и коктейл.

  На събитията участваха ректорът на НБУ проф. д-р Пламен Бочков, гл.ас. д-р Владимир Димитров – и.д. декан на Факултета за базово образование на НБУ, г-н Гийом Робер - директор на Френския културен институт в България и г-жа Бисера Коларова, г-н Жан-Мишел Арнукс – ръководител на Център за валидиране на професионални умения към Министерството на образованието на Франция, Академия – Ница, проф. Ерве Газиело - представител на Университета „София Антиполис”, Ница, партнъорите по стажове във Франция г-н Ален Фресон и г-н Дидие Сионо, както и г-н Красимир Станев - изп. директор на Албена - АД.

  Проектът се реализира от екип: ръководител - проф. д-р Николай Арабаджийски – ръководител на секция „Публична администрация“ към департамент „Администрация и управление“ на НБУ и членове - преп. Славянка Стамова – директор на БП „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството“ и МП „Управление на луксозното хотелиерство“ – Албена, Варна към НБУ, г-жа Зорница Колева и г-жа Десислава Илиева.

   

  2015

  • Проект "Повишаване на административния капацитет на община Тетевен, чрез изследователска студентска практика", финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Задачата на проекта бе да се проведе изследване с група отлични студенти от две бакалавърски програми на НБУ (Публична администрация и Икономика), свързано с акцента в политиката на ЕС - доброто общинско управление: практиката на електронно обслужване на гражданите (обслужване на едно гише), комуникацията между политическото тяло (общинския съвет) и администрацията на общината, управлението на работното време и равнопоставеността на гражданите при получаването на общински услуги, проведено на място (община Тетевен). Ръководител на проекта – проф. д-р Людмил Георгиев. Изготвеният научен доклад е публикуван на страницата на департамента.
  • Проект "Участие на гражданите в публичното управление", финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Проектът осигури участие в работата на Девети световен конгрес на Международния съвет за изследване на Централна и Източна Европа (ICCEES), 3 – 8 август 2015 г. в Макахури, Япония на проф. д-р Николай Арабаджийски, който представи пред участниците в конгреса научен доклад и авторски учебник „Държавно и публично управление“, публикуван от Издателството на НБУ през 2014 г.
  • Проект "Е-демокрация и отворено правителство", финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Проектът осигури участие в работата на международна конференция "International conference for               E-democracy and open government cedem’15", проведена в гр. Кремс, Австрия на   доц. д-р Мария Николова, която представи пред участниците в конференцията научен доклад.
  • Проект Национален отворен форум на най-младите в театъра "Следата", финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ – лектор гл.ас. д-р Елена Благоева. 

  2013

  • Проект Кръгла маса с международно участие на тема "Образование, изследвания и кариерно развитие в публичната администрация", финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ – ръководител                  проф. д-р Людмил Георгиев с участието на щатните преподаватели на секция „Публична администрация“. Сборникът с докладите, изнесени на кръглата маса са публикувани в Интернет на адрес: http://ebox.nbu.bg/adminconf/
  • Проект "Разработка и реализация на програми за подготовка и повишаване на квалификацията на служителите от публичната администрация", финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Проектът осигури участие в работата на Седма Московска международна лятна школа (Москва 3 – 7 юни, 2013 г.) на проф. д-р Николай Арабаджийски и                гл.ас. д-р Милена Караджова, на която са изнесени научни доклади и са популяризирани програмите по публична администрация на НБУ.

   2012

  • Проект "Повишаване качеството на образователните програми по публична администрация", финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Проектът осигури участие на проф. д-р Николай Арабаджийски във "Форум на ректорите на националните академии и школи за държавно управление и държавна служба" в гр. Астана, Република Казахстан за периода 22-24 май 2012 г. където е изнесен научен доклад и са популяризирани програмите по публична администрация на НБУ. Сключен е и Меморандум за образователно сътрудничество между НБУ и Академията за държавно управление при Президента на Република Казахстан.

  Секция „Бизнес администрация“

  2022

  Проект „Подкрепа на изследователска дейност на екип от преподавател и студенти от МП УРЧР и МП МОС на НБУ и участие в международна конференция “Gender and Adult Education in The Era of Social and Cultural Changes: (New) Risks and Challenges” на European Society for Research on The Education of Adults (ESREA) – Network on Gender and Adult Learning, финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.

  Проектът е в подкрепа на плановете за развитие на Департамент “Администрация и управление” на НБУ в областта на изследователската и творческата работа, развитие на научните области по управление и развитие на човешките ресурси в динамичен бизнес контекст, учене през целия живот, иновативни методи за учене и преподаване, управление на различията и политики за равни възможности за труд.

  Основна цел на проекта е да допринесе за развитието, популяризирането и утвърждаването на екипната изследователска дейност на НБУ сред членовете на Европейската асоциация за изследвания в областта на образованието на възрастни (ESREA).

  Етапи на проекта: (1) Изследователски процес от март 2020 до февруари 2022г. с участието на студенти от МП УРЧР и МП МОС. (2) Разработване на изследователски доклад „The Modern Bulgarian Woman in search of a balance between work, family, learning (Challenges, compromises and elections in the conditions of pandemic, social isolation and economic crisis)“ до 31.03.2022 г. (3) Оценка на изследването от научна комисия в състав Joanna Ostrouch-Kamińska (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Polan); Cristina Vieira (University of Coimbra, Portugal); António Fragoso (University of Algarve, Portugal); Sandra Valadas (University of Algarve, Portugal); Barbara Merrill (University of Warwick, UK); Maja Maksimovic (University of Belgrade, Serbia). (4) Презентиране на резултатите от изследователската дейност от доц. д-р Мария Александрова Иванова и Теодора Спасова (студентка в магистърска програма „Мениджмънт за организационно съвършенство“) на международната научна конференция, която се проведе в периода 18 – 20.07.2022 г. в University of Algarve, Faro, Portugal.

  Екипът на НБУ представи своето изследване пред представители на академичните общности на университети от Полша, Португалия, Великобритания, Германия, Сърбия, Ирландия, Франция, Италия, Канада, Австралия и др. Докладът предизвика огромен интерес преминал в дебат. Бяха споделени мнения за еднаквостта на проблемите и различни подходи за разрешаването им. Участниците в конференцията и членовете на ESREA определиха срокове за издаване на групова монография и планираха общ изследователски процес за следващия период от две години.

   

  2017

   

  • Проект „Подкрепа на изследователска дейност и участие на преподавател от НБУ в международна конференция “GENDER – DIVERSITY – INTERSECTIONALITY. (NEW) THEORIES AND POLICIES IN ADULT EDUCATION” на European Society for Research on The Education of Adults (ESREA) – Network on Gender and Adult Learning, финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Проектът осигури участието на екип на НБУ с ръководител гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова (преподавател към ФДЕПО и департамент „Администрация и управление“) и член на екипа Анета Димитрова (студент в магистърска програма Управление и развитие на човешките ресурси) в международната конференция, която се проведе на 12-14 октомври 2017 г. в University of Koblenz-Landau, Koblenz, Germany. По време на международния научен форум, пред представители на академичните общности на Полша, Португалия, Швеция, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и др. , гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова представи резултатите от двугодишно изследване с доклад на тема “Improving the socio-economic integration of Roma women through adult education“. Тематиката предизвика огромен интерес и дискусия за закономерностите на процеса на приспособяване на личността в гражданското общество като основа за разработване на конкретни мероприятия за неговото регулиране. Докладът беше публикуван в груповата монография "Gender - Diversity - Intersectionality. (New) Perspectives in Adult Education", с редактори Martina Endepohls-Ulpe, Joanna Ostrouch-Kamińska, на стр. 149-162, издадена през 2019 от издателство WAXMANN, ISBN 978-3-8309-3883-5. ESREA е утвърдена и международно известна организация фокусирана върху разработването на висококачествени научни изследвания в областта на образованието и обучението.

   

 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ
 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ

   

   Секция „Бизнес администрация“

  2022

  Project  number: 101091268 Project name: INNOVATIVE BUSINESS MODELS FOR SOIL HEALTH Project acronym: NOVASOIL Call: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02 Topic: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-05 Type of action: HORIZON Research and Innovation Actions Granting authority: European Research Executive Agency Grant managed through EU Funding & Tenders Portal: Yes (eGrants) Project starting date: fixed date: 1 November 2022 Project end date: 31 October 2025 Project duration: 36 months.    Водещ функционален експерт на проекта за НБУ- проф. д-р Димитър Николов  


  Проект „Подкрепа за интеграцията на украинските бежанци в България“ - Новини - Нов български университет (nbu.bg) 
  Ръководител - доц. д-р Виктор Аврамов

   

  2021

  Договор: 101000224 — TUdi — H2020-SFS-2018-2020 / H2020-SFS-2020-2 „TUdi: Transforming Unsustainable management of soils in key agricultural systems in EU and China. Developing an integrated platform of alternatives to reverse soil degradation.“- водещ функционален експерт на проекта за НБУ- проф. д-р Димитър Николов  

  2020

  Научно-изследователски проект: „Иновационни модели за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България”, съвместно с ИАИ и АУ- Пловдив, финансиран от ФНИ, договор №ДН15/11 от 18.12.2017 г.– фаза 2/етап 4 - ръководител на проекта за НБУ- доц. д-р Кристиян Хаджиев

   

  Секция „Публична администрация“

   2020

  • Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разстеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове – 2020-2023 г. - водещ функционален експерт на проекта за НБУ доц. д-р Юлияна Гълъбинова

  2019

  • Програма „Хоризонт 2020“, Research Executive Agency - CybSPEED - Help for Full Inclusion, H2020-IBA-MSCA-SNLS-2019, No 874513 – Координатор доц. д-р Елена Благоева

  2018

  • Програма „Хоризонт 2020“- Marie Curie - CybSPEED: Cyber-Physical   Systems for pedagogical rehabilitation in special education, H2020-MSCA-RISE-2017, No 777720 – мениджър на партньор доц. д-р Елена Благоева
  •  
  • Проект №BG05M9OP001-4.001-0034 „Знам какво, научи ме (покажи ми) как”, по процедура № BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, с бенефициент Сдружение „КРИБ Перник“, 2018 г. – експерт по проекта доц. д-р Юлияна Гълъбинова

  2017

   

  • L'Observatoire du Centenaire - Projet d'université Paris-I-Panthéon-Sorbonne sous la direction de Nicolas Offenstadt - член на научния екип доц. д-р Георги Пеев

  2016

  • Проект "Centenaire de la Premiere Guerre Mondiale et du Front d'Orient", за периода 2016 – 2017 г., финансиран от Френски културен център в България – член на научния екип доц. д-р Георги Пеев.
  •  Проект "Professionalization and Social Impact of European Political Science", финансиран от CA COST Action CA 15207, Европейска комисия - член на Управителния съвет на проекта гл. ас. д-р Ангел Стефанов.
  •  Проект "Студентски практики", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд за учебната 2016/2017 г. – водещ функционален експерт на проекта за НБУ доц. д-р Юлияна Гълъбинова и академичен наставник на студенти от НБУ гл. ас. д-р Елена Благоева.

   2015

  • Проект "Извършване на оценка на въздействието на предложения за промени в законодателството за регионалното развитие", с бенифициент Фондация за реформа в местното самоуправление(ФРМС), финансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройството – ръководител доц. д-р Юлияна Гълъбинова.
  • Проект "Entangled Balkans (Преплетени Балкани)", за периода 2009 – 2015 г., финансиран от Програма ИДЕИ, Европейска Комисия – мениджър гл. ас. д-р Елена Благоева.
  • Проект "Студентски практики", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд, за академичната 2015/2016 г. – водещ функционален експерт на проекта за НБУ доц. д-р Юлияна Гълъбинова и академични наставници на студенти от НБУ   проф. д-р Людмил Георгиев, доц. д-р Албена Павлова, гл. ас. д-р Ангел Стефанов и гл. ас. д-р Елена Благоева.

    2014

  • Проект "Le front d'Orient 1914-19. Les soldats oublies", за периода 2014 - 2017 г., финансиран от Европейска комисия – лектор и автор на студия доц. д-р Георги Пеев.
  •  Проект "Université d’été: La guerre telle qu'on ne l'attendait pas…(1914-1918)", финансиран от Френски културен център в България – лектор доц. д-р Георги Пеев.
  •  Проект "Оценяване на проекти за сътрудничество между ЕС и трети страни в областта на висшето образование", за периода 2009 – 2014 г., финансиран от Програма "Еразмус Мундус", Европейска комисия – експерт оценител  гл. ас. д-р Елена Благоева.
  •  Проект "Студентски практики", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд, за академичната 2014/2015 г. – водещ функционален експерт на проекта за НБУ доц. д-р Юлияна Гълъбинова, функционален експерт гл. ас. д-р Ангел Стефанов и академични наставници на студенти от НБУ проф. д-р Людмил Георгиев, проф. д-р Николай Арабаджийски, доц. д-р Албена Павлова и гл. ас. д-р Елена Благоева.

  2013

  • Проект BG 051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища", за периода 2013 - 2014 г., финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси" – експерт и лектор проф. д-р Людмил Георгиев.
  • Проект "Усъвършенстване на квалификацията и придобиване на нови професионални умения от служителите в РЗИ – Стара Загора, чрез организиране и реализиране на специализирани обучения", финансиран от ОП "Административен капацитет", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд – лектори: проф. д-р Людмил Георгиев, проф. д-р Николай Арабаджийски и доц. д-р Албена Павлова.
  • Проект "Подобряване на качеството на предлаганите от НБУ образователни услуги чрез система за частично електронно обучение, периодично актуализиране на стандартите и въвеждане на продължаващо обучение за академичния и административен състав на университета", реализиран през учебната 2013/2014 г., финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси" – експерти: проф. д-р Людмил Георгиев, доц. д-р Албена Павлова и доц. д-р Юлияна Гълъбинова.
  • Проект EuropeAid/131109/C/SER/KZ "Civil Service Reform and Modernisation of the Government of Kazakhstan" (CSR), финансиран от Европейска комисия – обучител доц. д-р Георги Пеев.
  • Проект Леонардо да Винчи: Respect (CH2011‐1‐CH1‐LEO05‐00044), за периода 2011-2013 г., финансиран от Програма "Леонардо да Винчи", Европейска комисия – обучител доц. д-р Георги Пеев.
  • Проект „Module development – The EU Policies in Education and Culture“, за периода 2010 – 2013 г., финасриан от Програма Жан Моне, Европейска Комисия – ръководител гл. ас. д-р Елена Благоева.
  •  Проект BG051PO001-3.3.07-0002, "Студентски практики", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", за академичната 2013/2014 г. – водещ функционален експерт на проекта за НБУ доц. д-р Юлияна Гълъбинова, функционален експрет гл. ас. д-р Ангел Стефанов и академични наставници проф. д-р Людмил Георгиев, проф. д-р Николай Арабаджийски, доц. д-р Албена Павлова и гл. ас. д-р Елена Благоева.
 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД „УЧЕБНИ ПРОГРАМИ“ КЪМ ФАКУЛТЕТИТЕ
 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД „УЧЕБНИ ПРОГРАМИ“ КЪМ ФАКУЛТЕТИТЕ

   

  Секция "Бизнес администрация"

   

  2022

  Проекти към УПИЗ "УТФ", финансирани от фонд "Учебни програми" към Бакалавърски факултет

   

  Интегриран учебен тур и практика "Ресурсен потенциал на дестинация Банско: добри практики в управлението на туризма, туристическите обекти и организирането на събития в региона“
  финансиран от фонд "Учебни програми" към Бакалавърски факултет    Интегриран учебен тур и практика - Събития - Нов български университет (nbu.bg)

   

  Проект "Обучение с дегустация на 5 вина от класически региони Стар Свят в ресторант", финансиран от фонд "Учебни програми" към Бакалавърски факултет.     Участие в проект „Cross-border sales Collaboration Project 2022 (Трансгранично сътрудничество в областта на продажбите и маркетинга)“, организиран от Korea Practice Enterprise Network и National Central Office of Practice Enterprises Network Worldwide.  
  https://news.nbu.bg/bg/news/uspeshno-uchastie-na-uchebno-trenirovychna-firma-furniture-design-ot-upiz-nbu-v-proekt-cross-border-sales-collaboration-project-2022-transgranichno-sytrudnichestvo-v-oblastta-na-prodazhbite-i-marketinga-na-korea-practice-enterprise-network!65800

   

   

  Секция „Публична администрация“

   2019     

  • Проект Теренно изследване „Анализ на управлението и рекламната политика за изграждане на публичен бранд на община Ловеч“, финансиран от фонд "Учебни програми" на Магистърски факултет на НБУ – реализиран от проф. д-р Людмил Георгиев и доц. д-р Албена Павлова.

  2018     

  • Проект Теренно изследване „Анализ на управлението и създаване на рекламна политика на община Велинград“, финансиран от фонд "Учебни програми" на Магистърски факултет на НБУ – реализиран от проф. д-р Людмил Георгиев и доц. д-р Албена Павлова.

   

  • Проект Теренно изследване „Комуникативни практики в община Хисаря“, финансиран от фонд "Учебни програми" на Бакалавърски факултет на НБУ – реализиран от проф. д-р Людмил Георгиев и доц. д-р Албена Павлова.

  2017     

  • Теренно изследване „Анализ на управлението и създаване на рекламна политика на община Самоков“, финансиран от фонд "Учебни програми" на Магистърски факултет на НБУ – реализиран от проф. д-р Людмил Георгиев и доц. д-р Албена Павлова.

   

  • Теренно изследване „Комуникативни практики в община Троян“, финансиран от фонд "Учебни програми" на Бакалавърски факултет на НБУ – реализиран от проф. д-р Людмил Георгиев и доц. д-р Албена Павлова.

   

  2016

  • Проект Теренно изследване "Комуникативни практики" в община Копривщица, финансиран от фонд "Учебни програми" на Факултета за базово образование на НБУ – реализиран от проф. д-р Людмил Георгиев и доц. д-р Албена Павлова.
  •  Проект Електронно учебно помагало - Годишник на Депртамент "Администрация и управление" на НБУ, том 1, 2016 г. - финансиран от фонд "Учебни програми" на Факултета за базово образование и Факултета за дистанционно и продължаващо обучение на НБУ – ръководител на проекта доц. д-р Албена Павлова. Годишникът е публикуван в Интерент на адрес: http://ebox.nbu.bg/pa2016/

   2015

  • Проект Теренно изследване "Комуникативни практики" в община Трявна, финансиран от фонд "Учебни програми" на Факултета за базово образование на НБУ – реализиран от проф. д-р Людмил Георгиев и доц. д-р Албена Павлова.

   

  • Проект Юбилеен годишник на Депртамент "Публична администрация" на тема: "Проблемни аспекти в публичното управление и публичната администрация",          том Х, 2015 г. - финансиран от фонд "Учебни програми" на Факултета за базово образование на НБУ – ръководител на проекта доц. д-р Мария Николова. Годишникът е публикуван в Интернет на адрес: http://ebox.nbu.bg/pa2015/

  2014

  • Проект Теренно изследване "Комуникативни практики" в община Батак, финансиран от фонд "Учебни програми" на Факултета за базово образование на НБУ – реализиран от проф. д-р Людмил Георгиев и доц. д-р Албена Паволва.
  • Проект Електронно учебно помагало - Годишник на Депртамент "Публична администрация" на тема: "Държавно управление, публични политики и публична администрация", том IX, 2014 г. - финансиран от фонд "Учебни програми" на Факултета за базово образование на НБУ – ръководител на проекта доц. д-р Мария Николова. Годишникът е публикуван в Интерент на адрес: http://ebox.nbu.bg/pa2014/

   2013

  • Проект Електронно учебно помагало - Годишник на Депртамент "Публична администрация" на НБУ, том VIII, 2013 г. - финансиран от фонд "Учебни програми" на Факултета за базово образование на НБУ – ръководител на проекта                     доц. д-р Мария Николова и член на екипа доц. д-р Юлияна Гълъбинова. Годишникът е публикуван в Интерент на адрес: http://ebox.nbu.bg/pa2013/

   2012

  • Проект Електронно учебно помагало Годишник на Центъра по публична администрация на НБУ, том VII, 2012 г. - финансиран от фонд "Учебни програми" на Факултета за базово образование на НБУ – ръководител на проекта                     доц. д-р Мария Николова и член на екипа доц. д-р Юлияна Гълъбинова. Годишникът е публикуван в Интерент на адрес: http://ebox.nbu.bg/pa2012/