facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Човешкият капитал в туризма

skm-654e18120615100-0001_184x250_fit_478b24840a

Човешкият капитал в туризма

гл. ас. д-р Милена Караилиева

Научни и учебни издания

Караилиева, М. (2018). Човешкият капитал в туризма. С., НБУ, 431 с.

 

В монографията се прави модерен прочит на еволюцията на концепциите за човешки капитал, което е не само с цел „осмисляне на полезните ефекти“ от едни или други идеи през различните епохи, но и фактически систематизира необходимите детерминанти за развитието на човешкия фактор, като базова ценност и предпоставка за материалното и духовното благосъстояние на всяко едно общество. Посочени са общите и специфични измерения на човешкия капитал, свързани както със съвременните интерпретации на следните категории: производителност, дълготрайност, устойчивост, инвестиции, качество и конкурентоспособност, но и на такива, отразяващи специфичните управленски компетенции в туристическия бизнес, равнището на образование и управлението на туристическата фирма. Проецирането им под формата на конкретни измерения, критерии и модели в туристическата сфера я прави и ценна теоретико-приложна база за осмисляне,  проектиране, формиране и развитие на човешкия капитал в организациите.