facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Управление на търговската дейност в малките и средните предприятия

korica_184x250_fit_478b24840a

Управление на търговската дейност в малките и средните предприятия

доц. д-р инж. Кирил Радев

Научни и учебни издания

Монографията е изработена на основата на авторовата парадигма: Управлението на търговската дейност е ключов фактор в цялостната система на управление на фирмата, нейната ефективност зависи от уменията и качествата на предприемача и изисква прилагането на строго специфични, присъщи на сектора управленски методи и подходи за реализирането на маркетинговите стратегии. Тя е аргументирана с: интензивното развитие на сектора на МСП, специфичните характеристики на техните цели и особеностите на средата, в която функционират; преобладаващия ситуационен характер на управлението, предвид динамиката в процесите на търсене и предлагане; специфичните особености на планирането и постигането на стратегическите цели; възможностите за ресурсното обезпечаване на маркетинговия процес; наличието на значителни по своята същност различия между процесите на управление на търговската дейност в големите и малките предприятия и др. Поради това основната цел на монографичното изследване е: извеждане на теоретико-методологичните особености и взаимовръзки между отделните компоненти на системата на управление на търговската дейност в малките и средните фирми и визиране на конкретните възможности за тяхната практическа приложимост. За постигането на тази цел изложението е структурирано логически в четири глави. С използване и анализ на взаимовръзките между макро- и микроикономическите фактори и управленския процес и характеристиките на пазарната икономическа система е извършена адаптация на общоприетите теоретични маркетингови принципи с актуалните специфични особености на външната и вътрешната среда на малките и средни предприятия. В резултатна това са изведени съвременните изисквания за практическо приложение на научните постулати и възможностите за анализ на резултатите от търговската дейност в малките и средните предпирятия.