facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Конференции

 

VI Международна научно-практическа конференция

„СОЦИОКУЛТУРНИТЕ КОДОВЕ НА СЪВРЕМЕННОТО РАЗВИТИЕ“

17-19 март 2023 г.

гр. Пловдив – Ландмарк Крийк Хотел****

 

Съвместно организирана от департамент "Администрация и управление" - Нов български университет, Институт за наука, култура, изкуство и спорт (Скопие), МИТ Университет (Скопие), Университет УНИОН „Никола Тесла“ (Белград, Сърбия), Университет „Ян Кохановски“ (Келце, Полша)

 

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОМИТЕТ:

 

 

Председател:

 

 • доц. д-р инж. Ботьо Захаринов

 

 

Членове:

 

 • проф. д-р Людмил Георгиев – член на Настоятелството на НБУ, департамент „Администрация и управление“
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев – ръководител на департамент „Администрация и управление“, НБУ
 • проф. д-р Мариан Стефановски – Институт за наука, култура, изкуство и спорт, Скопие
 • проф. д-р Николай Арабаджийски – департамент „Администрация и управление“, ръководител секция „Публична дминистрация“, НБУ
 • проф. д-р Благица Цекова – МИТ, Скопие, Македония
 • проф. д-р Александър Иванович Агеев – директор на Международен изследователски институт по проблемите на управлението
 • доц. д-р Юлиана Гълъбинова – заместник-ректор по качеството и акредитацията, НБУ
 • доц. д-р Димитър Панайотов – департамент „Администрация и управление“, ръководител секция „Бизнес администрация“, НБУ
 • доц. д-р Ренета Димитрова – ръководител на департамент „Икономика“, НБУ
 • доц. д-р Надежда Димова – департамент „Икономика“, НБУ
 • доц. д-р Артур Борчук – Университет „Ян Кохановски“, Келце, Полша
 • доц. д-р Иван Мицич – Университет УНИОН „Никола Тесла“, Белград, Сърбия
 • доц. д-р инж. Кирил Радев – департамент „Администрация и управление“, НБУ
 • доц. д-р Ирена Емилова – департамент „Администрация и управление“, ръководител секция „Туризъм“, НБУ
 • доц. д-р Теодора Ризова – департамент „Администрация и управление“, НБУ

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председател:

 

 • доц. д-р инж. Ботьо Захаринов

 

 

Членове:

 

 • проф. д-р Кристиян Хаджиев
 • доц. д-р Ренета Димитрова
 • доц. д-р инж. Кирил Радев
 • доц. д-р Ангел Георгиев
 • доц. д-р Надежда Димова
 • доц. д-р Надя Маринова
 • доц. д-р Теодора Ризов

 

 

Социокултурното развитие е винаги актуален проблем с поглед към бъдещето и анализ на историческото минало, а така също и на актуалната социална, културна и икономическа ситуация.

 

Международната научно-практическа конференция „Социокултурните кодове на съвременното развитие“ ще се опита да даде отговор на редица въпроси и да отвори дискусии относно дигиталното бъдеще на съвременната култура, общество и икономика.

 

Обект на дискусия се очаква да бъде модерността във всичките й форми на проявление в съвременното общество, бизнес и култура. Как модерността влияе върху досегашните основи на развитие и какви да бъдат управленческите действия, за да могат Балканските страни да бъдат по-конкурентоспособни и да установяват ефективен диалог помежду си.

 

Особен фокус e и туризмът, защото съвременният туризъм преодолява културните, историческите различия между хората и едновременно с това установява ефективен диалог помежду им.

 

Международната научно-практическа конференция „Социокултурните кодове на съвременното развитие“ е в пет основни тематични направления:

 

Балканската култура – заедно и поотделно

Публичен мениджмънт и регионално развитие

Мениджмънт и икономика на Балканите – между сътрудничеството и конкуренцията

Балкански туристически маршрути и развитието на туризма

Дигитализацията – съвременният код

 

ПОКАНА

 

Срок за изпращане на заявка за участие и резюме на докладите- до 1.03.2023 г.


Срок за представяне на докладите в изискуемия формат за публикуване – 24.05.2023г.


Електронен адрес за изпращане на заявките и докладите: trizova@nbu.bg

 

 

Изискване за техническо оформяне на публикациите.

 

ПРОГРАМА

 

 

17.03.2023

 

 

Научно-практическа конференция, посветена на 30-годишнината от създаването на НБУ и първите МВА/ВА програми у нас

 

Тема:

Академични ценности и дигитални трансформации – мисия, стандарти и лидерство в образованието“/ "Academic Values and Digital Transformations - Mission, Standards and Leadership in Education"

27.06.2022 г.
НБУ


Основни цели и направления

Конференцията ще обобщи, развие и предложи глобални иновативни практики за реформиране на образованието: неговото хуманистично измерение, но и разкриване на интердисциплинарната и мултифункционалната същност на предлаганите методологии, програми, курсове.

Ще очертае теоретичните рамки и най-новите емпирични изследвания в конкретна област на академичното съдържание, преподавателски опит и методики на обучение (МВА/ВА програми и компетентности по: управление – лидерство – човешки капитал - предприемачество - икономика – бизнес).

Ще отрази бързо развиващите се дигитални трансформации в процеса на преподаване и учене, както и повишеното дистанционно (виртуално) взаимодействие в условията на пандемии, поставящи на преоценка използваните форми, подходи и възможности за ефективно въздействие. Както и в предлагането на иновации за превръщане на идеите в успешни образователни проекти в следните направления:

1) Основополагащите академични ценности, свързани с предлагането на системни знания, на базата на класическите теории и класификации по актуални литературни източници, подчертаващи еволюцията на мисленето по значимите идеи и съответните им приноси по изучаваната дисциплина;

2) Използването на конкретен опит и мотивация за личностно развитие, като се създава подходяща среда за дискусия, формиране на умения за споделяне, обединяване, асоцииране и трансфериране на знания в симулирана/виртуална среда, носещи и умения за приложение към конкретни организации;

3) Двустранната ангажираност (преподавател - студент) в условията на специфично виртуално възприемане: групова, екипна или индивидуална диференциация за участие в разнообразен диапазон от форми, с отчитане на: а) креативното взаимодействие, подходите за осмисляне на знания и формиране на специфични умения за учене и комуникация в новата среда; б) конкретни инструменти и възможности за тяхната емпирична и приложна “транслация”, насочена за получаване на нови знания, ценности и поведение, стимулиращи личностното развитие в процеса на обучението – приложени за курсове и програми.

Примерни теми, въпроси за дискусия и интерпретация

Какво е отражението в методиките на преподаване и учене при новите условия на постоянно онлайн-обучение, при което на преден план излиза гъвкавостта, уменията на преподавателя и неговите възможности за многовариантно оценяване, но вече при ограниченост на средствата за лично въздействие?

С какво се променя контекста на триадата: теория – обучение – практика при трансфериране на знанията и определяне на методологичния фундамент на учебните програми, курсове или специализации?

И каква опасност съществува при новата обстановка на „затвореност“ на университетите да се принизят критериите по приложението на изследователската дейност в учебната зала и организациите, като неотменима част от преподавателския инструментариум?

Или в каква степен липсата на живия контакт с преподавателя и недостатъчното използване на широкия регистър от форми за въздействие ще се отрази върху: а) развитието на уменията за стратегическото мислене, но и лидерските нагласи на студентите; б) тяхната работа в индивидуални, но и екипни/групови проекти; в) при изготвянето на бакалавърски /магистърски тези – защита, демонстриране и оценка на придобитите знания/умения за преобразуване на реалната действителност?

Предназначение:

Посочените иновативни практики, подходи и методи в университетите ще спомогне за интегриране и споделяне на компетенциите, разширяващи възможностите и ролята им на глобални преподаватели, насочени както към дигитализиране на учебните програми, така и към привеждане на академичното им съдържание в съответствие с целите за устойчивото развитие на Образование 21-ви век. Предлагащи нови измерения в преподаването, ученето и лидерските практики на университетите, съдействащи за развитието на националните образователни политики.

Предложени и публикувани в издание от поредицата „Лидерство, общество, стратегически, визии“ (Серия 2022 (2)/ Leadership, Society, Strategic Visions (Series), ISSN 2603-4905 (print), 2022 (2) – LSSVS.

LSSVS предоставя форум за научни изследвания в областта на администрацията и управлението, различни аспекти от бизнеса, публичната сфера и тяхното въздействие върху обществото

Срокове за предложение, участие в конференция и процедура за предаване на разработката

Предложението на тема за участие се представя до 6 януари 2022 г. в рамките на 1000/1200 думи (анотация/обосновка ), като се обосновават намеренията и възможните иновативни акценти в разработката. Авторите ще бъдат уведомени до 20 януари 2022 г. за приемането на техните предложения. След участието в конференцията на 27 юни 2022 г. материалите се оформят окончателно (в рамките на 1 месец – 27 юли 2022 г., до 8-10 стр.) според изискванията и насоките за изпращане на ръкописи, посочени на https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/publikacii-notuse/periodichno-izdanie/nasoki-za-oformqne-na-rykopisi

Всички материали преминават през процедурата за рецензиране, възможности за коригиране и препоръки за издаване, изпратени на https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/publikacii-notuse/periodichno-izdanie/politika-za-recenzirane

Регистрация - краен срок: 21.01.2022 г.

27 юни 2022 г. - Конкурс за ученическо есе на тема "Университетът на бъдещето" и участие в Научен форум за ученици в рамките на Юбилейната научно-практическа конференция „Академични ценности и дигитални трансформации – мисия, стандарти и лидерство в образованието“

 

СТАНДАРТИ  за представяне на публикациите в изданието от поредицата "Leadership series".


1. Стандарт за структура на публикацията.
2. Стандарт за цитирания и таблици.
3. Стандарт за публикация на английски език.

 

ПРОГРАМА на конференцията

 

Поздравителни адреси от:

- проф. д-р Румен Брусарски - Декан на Финансово-счетоводен факултет - УНСС
- д-р Ваня Кастрева - Началник на РУО - София град
- проф. д-р М. Богданова - Декан на факултет "Мениджмънт и маркетинг" и  доц. д-р Ев. Парашкевова- Ръководител на катедра "Стратегическо планиране - Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
- Yuriy Dyachenko, Professor, Head of Department of International Economics and Tourism,Volodymyr Dahl East Ukrainian National University (Ukraine)

 

 

 

 

14.02.2022

Международна научно – практическа конференция

„Икономическа интеграция и регионално развитие“

20, 21 и 22 май 2022 г. 
 
гр. Струмица - „Хотел Сириус Spa & Wellness“

Съвместно организирана от Нов български университет, Институт за наука, култура, изкуство и спорт (Скопие), МИТ Университет - Скопие, Университет УНИОН „Никола Тесла“ , Белград, Сърбия, Университет „Ян Кохановски“, Келце, Полша

 Международна научно – практическа конференция
„Икономическа интеграция и регионално развитие“
МЕЖДУНАРОДЕН  НАУЧЕН   КОМИТЕТ:

Председател:
доц. д-р инж. Ботьо Захаринов  - председател

Членове :
проф. д-р Людмил Георгиев – член на Настоятелството на НБУ, департамент „Администрация и управление“
проф. д-р Мариан Стефановски - Институт за наука, култура, изкуство и спорт- Скопие
проф. д-р Николай Арабаджийски – департамент „Администрация и управление“, ръководител
секция „Публична администрация“, НБУ
проф. д-р Благица Цекова - МИТ, Скопие, Македония
проф. д-р Александър Иванович Агеев- директор на Международен изследователски институт по проблемите на управлението
доц. д-р Кристиян Хаджиев - ръководител на департамент „Администрация и управление“, НБУ
доц. д-р Юлиана Гълъбинова – Заместник-ректор по качеството и акредитацията, НБУ
доц. д-р Димитър Панайотов - департамент „Администрация и управление“, ръководител
секция „Бизнес администрация“, НБУ
доц. д-р Ренета Димитрова - ръководител на департамент “Икономика“, НБУ
доц. д-р Надежда Димова- департамент „Икономика“, НБУ
доц. д-р Артур Борчук - Университет „Ян Кохановски“, Келце, Полша
доц. д-р Иван Мицич - Университет УНИОН „Никола Тесла“, Белград, Сърбия
доц. д-р Ирена Емилова - департамент „Администрация и управление“, ръководител
секция „Туризъм“, НБУ
доц. д-р Теодора Ризова- департамент „Администрация и управление“- НБУ

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председател:
доц. д-р инж. Ботьо  Захаринов

Членове:
доц. д-р Кристиян Хаджиев
доц. д-р Надя Маринова
доц. д-р Ирена Емилова
доц. д-р Ренета Димитрова
доц. д-р Ангел Георгиев
доц. д-р Надежда Димова
доц. д-р Надя Маринова
доц. д-р Теодора Ризова

Съвременното икономическо и политическо развитие на обществото е подвластно на влиянието на комплексни фактори, сред които основни са процесите на дигитализация и глобализация. Регионалното развитие като цяло, се свързва с интеграционните процеси във всичките му измерения. В този смисъл, икономическата интеграция заема важно място в цялостната визия за трансформация на съвременното общество. Интензивното пазарно проникване във всички сектори на икономиката, глобализацията и развитието на средствата за информационно общуване налагат промяна в поведението на икономическите субекти. Новите възможности за генериране и предоставяне на информация променят начина на живот, на работа и мислене. Изискванията се увеличават на всяко ниво, от индивидуалното до глобалното. Това налага преоценка на редица смятани за безспорни до сега схеми на управление и генериране на нови отправни точки и организационни решения. Реализирането на статичните и динамичните ефекти от интеграцията  е в дневния ред на бизнеса и академичните среди и основен фокус в Международната научно-практическата конференция „Икономическа интеграция и регионално развитие“.
Дискусиите по време на конференцията имат за цел да предложат нови модели и решения във всички функционални области на бизнеса, икономиката и публичното управление като катализатор за иновации и трансформация в условията на неопределеност.
Основни тематични направления:
• Бизнес стратегии, мениджмънт, иновации, изкуственен  интелект и предприемачество – нови управленски проблеми, интегрирани подходи, решения и перспективи;
• Съвременният публичен мениджмънт;
• Балкански туристически приоритети;
• Eнергия,  климат и бизнес;
• Принципи и подходи при финансиране на развитието
   Международната научно-практическа конференция:  „Икономическа интеграция и регионално развитие“  ще се проведе на 20, 21, 22  май  2022 в  гр. Струмица- „Хотел Сириус Spa & Wellness“.

Заявка за докладите

Изисквания към докладите

Програма на конференцията

20.05.2022

Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие, посветена на 10 години магистърска програма „Бизнес комуникации“ и 25 години бакалавърска програма „Русистика /руски език, литература и култура/“

17.09.2021 г. – 22.09.2021 г.

Международен дом на учените „Жолио Кюри“, к.к. Св.Константин и Елена

Организатори:
департамент „Нова българистика“
департамент „Администрация и управление“
Съюз на учените в България

Модератори:
доц. д-р Татяна Фед,
доц. д-р Ирина Георгиева,
доц. д-р Иван Боевски,
доц. д-р Мария Нейкова,
гл.ас. д-р Христо Чукурлиев

Участници: преподаватели и студенти в програмите „Бизнес комуникации“ ДО и РО и „Русистика“ на департамент „Нова българистика“, български и чуждестранни учени

Програмата на конференцията предвижда обсъждане на актуални въпроси, свързани с модерните техники на преподаване, ролята на информационните технологии в научните изследвания, използването на ефективни ресурси за онлайн обучение и оценяване на знанията, споделяне на резултати от международни и университетски научни проекти с участието на преподаватели от НБУ, представяне на научната и дидактическата продукция на участниците в конференцията.

Официални езици на конференцията: български, руски и английски.

Форма на участие: научен доклад, презентация /до 20 минути/, участие в дискусиите, слушател.

Подаване на заявка за участие – до 1 август 2021 г. на имейлите: businesscon2021@nbu.bg, nharalampieva@nbu.bg.

Финансови условия:

Такса участие: 20 лв. за български участници, 20 евро за чуждестранни участници.

Възможност за участие присъствено и онлайн.

Банкови сметки

В лева  Банка: ОББ   IBAN:BG44UBBS78271010551907   BIC:UBBSBGSF

В евро  Райфайзенбанк  IBAN: BG43RZBB91551460052998   BIC: RZBBBGSF           

Основание за плащане: юбилейна конференция в НБУ «Бизнес комуникации, език, литература и култура“

 

Престой в Международния дом на учените
17.09.2021 г. – пристигане, 18-19.09.2021 г. – конференция, 22.09.2021 г. – заминаване.
Нощувка в двойна стая със закуска и вечеря – 35 лв., нощувка в единична стая със закуска и вечеря – 40 лв. Безплатно ползване на минерален басейн, възможност за процедури в спа комплекса на хотела срещу допълнително заплащане. След конференцията се предвижда издаване на сборник с импакт фактор.

Всички разходи, свързани с участието в конференцията (транспортни, дневни, престой в хотела и храна, визи) са за сметка на участниците в конференцията  или  изпращащата организация.

Членове на организационния комитет от чужбина: проф. д-р Алисия Пстига /Полша, Гдански университет/ - ръководител катедра „Русистика“ проф. д-р  Олга Иванова /Русия, Руски нов университет/ - декан на факултета по хуманитарни технологии проф. Гузел Курбангалеева, д.ф.н. /Русия, Башкирски държавен педагогически университет „М. Акмулла“/, ръководител направление „Българистика“ д-р Елена Кудинова /Русия, Московски държавен лингвистичен университет// - ръководител катедра „Английски език като втори чужд език“ Анна Фьодорова /Русия, Московски държавен лингвистичен университет/ - директор на българския културен център доц. д-р Зденка Недомова /Чехия, Остравски университет/ - ръководител катедра „Русистика“

 Програма

 Материали за проведената конференция: 

http://spisanie-nauka.bg/arhiv/6-2021.pdf

https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/aktualno/tradiciqta-modernostta-i-ekscentrichnostta-v-universitetskoto-prepodavane!58924?page=2

Сборник: https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/knigi/biznes-komunikacii-ezik-kultura-i-literatura

 

17.09.2021

 

Международна научно-практическа конференция
„Икономика и бизнес в постпандемичния свят“

 


9, 10 и 11 юли 2021 година в база „Мини Марица изток, Старозагорски минерални бани, България.“

 

Организатори на конференцията са Нов български университет - София, Център за оценка на риска по хранителната верига, към Министерство на земеделието храните и горите – София, Институт за наука, култура, изкуство и спорт – Куманово, МИТ Университет-Скопие, Университет УНИОН „Никола Тесла“ – Белград, факултет Ниш, Сърбия, Университет „Ян Кохановски“, Келце (Полша)

 
Работните панели на конференцията са:

• Дигитализация в бизнеса и обществото- идеи,  подходи и модели за развитие
• Мениджмънт, маркетинг, иновации и човешки капитал
• Секторни политики: туризъм и логистика (състояние и перспективи)

/Работни езици - български и английски/

 

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОМИТЕТ:

Председател:
доц. д-р инж. Ботьо Захаринов - председател

Членове:
проф. д-р Мариан Стефановски - Институт за наука, култура, изкуство и спорт- Скопие
доц. д-р Кристиян Хаджиев - ръководител на департамент „Администрация и управление“, НБУ
доц. д-р Ренета Димитрова - ръководител на департамент “Икономика“, НБУ
доц. д-р Артур Борчук - Университет „Ян Кохановски“, Келце, Полша
проф. д-р Благица Цекова - МИТ, Скопие, Македония
проф. д -р Людмила Мукова - Международно висше бизнес училище, София
доц. д-р Иван Мицич - Университет УНИОН „Никола Тесла“, Белград, Сърбия
гл. ас д-р Теодора Ризова- НБУ

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председател:
доц. д-р инж. Ботьо  Захаринов

Членове:
доц. д-р Кристиян Хаджиев
доц. д-р Ренета Димитрова
доц. д-р Ангел Георгиев
доц. д-р Надя Маринова
доц. д-р инж. Кирил Радев
гл. ас. д-р Теодора Ризова

В срок до 20.06.2021 г. очакваме да депозирате заглавие, абстракт и ключови думи на докладите си на адрес trizova@nbu.bg, като попълните и заявката за участие.

Срок за предаване на докладите – 30.07.2021 г.

Изисквания към докладите.
Заявка за участие.
Програма на конференцията.
 
 
 
 

 

 

 

01.07.2021

International Conference on Accounting and Finance Innovation

November 12-13, 2020, Aveiro, Portugal

 Доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева е носителката на наградата "Най-добра студия" на  Международната конференцията по счетоводство и финансови иновации (International Conference on Accounting and Financial Innovations, 12-13 November 2020) за научното й изследване "Raw Water as Business Source of Water Utilities Companies in Integrated Reporting”.

Програма
Сертификат

 

12.11.2020

 

Международна практическа конференция

„Съвременните реалности – проблеми и перспективи“

27, 28 и 29 ноември 2020 година в база „Мини Марица изток, Старозагорски минерални бани, България.

Организатори на конференцията са Нов български университет - София, Център за оценка на риска по хранителната верига, към Министерство на земеделието храните и горите – София, Институт за наука, култура, изкуство и спорт – Куманово, МИТ Университет-Скопие, Университет УНИОН „Никола Тесла“ – Белград, факултет Ниш, Сърбия, Университет „Ян Кохановски“, Келце (Полша)

 

Работните панели на конференцията са:

 

 1. Социално-управленски практики;
 2. Икономически реалности;
 3. Глобалното общество;
 4. Дигитален свят;
 5. Бъдещето на туризма;
 6. Постерна сесия.

 

/Работни езици - български и английски/

 

 

Организационен и научен комитет:

 

1. Доц. д-р Ботьо Захаринов – Нов български университет – Председател на комитета

2. Проф. Мариян Стефановски – Институт за наука, култура, изкуство и спорт – Скопие

3. Доц. д-р Ренета Димитрова – ръководител на департамент „Икономика“

4. Доц. д-р Кристиян Хаджиев – ръководител на департамент „Администрация и управление“

5. Доц. д-р Артур Боркуч – Университет „Ян Кохановски“, Келце,Полша

6. Доц. д-р Надежда Димова – Нов български университет, София

7. Гл. ас. д-р Теодора Ризова – Нов български университет, София

8. Гл. ас. д-р Емил Калчев – Нов български университет, София

9. Гл. ас. д-р Ралица Димитрова – Нов български университет, София

10. Д-р Илиян Костов – зам.-директор на Център за оценка на риска по хранителната верига, МЗХГ, София

11. Д-р Миглена Пейчинова ЦОРХВ, МЗХГ София

12. Проф. Георги Георгиев д.в.м.н. – директор на Център за оценка на риска по хранителната верига,     Министерство на земеделието, храните и горите – София

13. Проф. д-р Благица Цекова – МИТ Университет, Скопие

14. Доц. д-р Иван Мичич – Университет УНИОН „Никола Тесла“ Белград, факултет Ниш, Р Сърбия

 

 

В срок до 05.11.2020 г. очакваме да депозирате заглавие, абстракт и ключови думи на докладите си на адрес trizova@nbu.bg, като попълните и заявката за участие.

Изисквания към докладите.

Заявка за участие.

Програма на конференцията.

 

 

 

 

27.10.2020


          Международна научно-практическа конференция
             „Глобални проблеми и регионални решения“

 

28 и 29 ноември 2019 година в град Скопие,  Република Северна Македония – залата на хотел Буш.

Организатори на конференцията са Нов български университет- София, Център за оценка на риска по хранителната верига, към Министерство на земеделието храните и горите – София, Институт за наука, култура, изкуство и спорт – Скопие, МИТ Университет-Скопие и Агенция за храни и ветеринарство, Скопие.

Работните панели на конференцията са:

I. Икономика и мениджмънт;
II. Туризъм;
III. Храни и безопасност на храните;
IV. Опазване на околната среда;
V. Дигитални технологии;

Организационен и научен комитет:
1. доц. д-р Ботьо Захаринов- Нов български университет - председател на организационния комитет
2. проф. Мариян Стефановски – Институт за наука, култура, изкуство и спорт - Скопие
3. гл. ас. д-р  Теодора Ризова- Нов български университет, София
4. д-р Миглена Пейчинова – Център за оценка на риска по хранителната верига, София
5. д-р Снежана Тодорова - Център за оценка на риска по хранителната верига, София
6. Никола Савовски – Директор на Агенция за храни и ветеринарство, Скопие
7. проф. Георги Георгиев д.в.м.н. – директор на Център за оценка на риска по хранителната верига, към Министерство на земеделието храните и горите – София
8. Зоран Атанасов – директор на Агенция за храни и ветеринарство, Скопие.

В срок до 04.11.2019 г. очакваме  да депозирате заглавие, абстракт и ключови думи на докладите си на адрес trizova@nbu.bg, като попълните и заявката за участие.

Изисквания към докладите.

Заявка за участие.

Програма 1, 2, 3, 4

22.11.2019