ДепартаментАдминистрация и управление

Конференции

 

ПОКАНА

06.11.2018

МЕЖДУНАРОДНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „Статукво, предизвикателства и промени в публичната администрация“

 НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

Организатори: департамент „Администрация и управление“, секция „Публична администрация“ 

Департамент „Администрация и управление“, секция „Публична администрация“  на Нов български университет има удоволствието да Ви покани да участвате и представите доклад на международната научна кръгла маса на тема „Статукво, предизвикателства и промени в публичната администрация“, която ще се проведе на 11 юни 2018 г. (понеделник) в Нов български университет, гр. София и се организира по повод 25-тата годишнина от създаването на програмата по публична администрация в Нов български университет.

 

Кръглата маса се стреми да предостави възможност на широк кръг представители на научната общност, на държавната администрация и на организациите и институциите, с които тя взаимодейства, които да представят гледна си точка по поставените тематични направления и да участват в ползотворни дискусии за състоянието, предизвикателствата и належащите промени в публичната администрация в България и Европа. Работните езици на кръглата маса са български, английски и руски език. Одобрените доклади ще бъдат публикувани в годишника на департамент „Администрация и управление“, том 3/2018 г. на Нов български университет на езика на който са изпратени.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Панел А:Взаимодействие между публичната администрация, политиците, бизнеса и обществото:

 • Проблеми на взаимодействието на публичната администрация с обществото, политическата класа, бизнеса, неправителствените организации и гражданите;
 • Подобряване на механизмите на взаимодействие и сътрудничество по общите проблеми и предизвикателства между различните видове институции и организации в публичната, частната и обществената сфера;
 • Взаимодействия и параметри за постигането на качествено образование по публична администрация.

 

Панел Б:„За“ и „против“ публичните политики:

 • Място, роля и значение на публичните политики в съвременните условия. Конструиране на адаптивни и ефективни публични политики;
 • Регионални, национални и европейски аспекти на публичните политики в областта на: регионално развитие, образование, здравеопазване, култура, икономика, социални дейности и заетост, държавна служба и др.;
 • Статукво, предизвикателства и перспективи за развитие на нормотворчеството и законодателството в българската и европейска практика.

Панел 3: Морал, етика и норми в публичната администрация:

 • Етични стандарти и предписания в публичната администрация;
 • Правни аспекти на регулацията на етиката в публичната администрация;
 • Етичното лидерство в публичната администрация и етично обучение на служителите.

По избрана от Вас тема или теми, предмет на кръглата маса, Ви каним да предложите доклад или научно съобщение, който да представите пред участниците в международната кръгла маса.

Изказвания към участниците в кръглата маса:

Участниците ще имат възможност за представяне на експозе и/или презентация на докладите в рамките на 10 минути. Материалите от кръглата маса ще бъдат публикувани в електронно издание, притежаващо ISSN.Не се заплаща такса за участие.

 

Срокове:

За заявяване на участие – 20.04.2018 г.

За представяне на докладите в изискуемия формат за публикуване – 01.07.2018 г.

За да заявите участие в кръглата маса, моля попълнете и изпратете приложената регистрационна форма с резюме на доклада по електронен път в срок до 20.04.2018 г. на e-mail: public_adm_nbu_round_table@nbu.bg

Приложение 1: Регистрационна форма

Приложение 2: Изисквания към докладите

Приложение 3: Програма

Програмен и научен комитет:

Проф. д-р Людмил Георгиев

Проф. д-р Николай Арабаджийски

Доц. д-р Кристиян Хаджиев

 

Организационен комитет:

Гл. ас. д-р Милена Караджова

Гл. ас. д-р Елена Благоева

Гл. ас. д-р Мариана Димитрова

 

11.06.2018

Национална научна конференция „10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството“

 КОНФЕРЕНЦИЯ, НАСОЧЕНА КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ, НА ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТНИЯ СЕКТОР И НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

Корпус 1, Аула

Организатори:
департамент „Право“
департамент „Администрация и управление“, секция „Публична администрация“ 

Департамент „Право“ и секция „Публична администрация“ към департамент „Администрация и управление“ на Нов български университет имат удоволствието да Ви поканят да участвате и представите доклад в национална научна конференция на тема „10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството“, която ще се проведе на 10 ноември 2017 г. (петък) от 9.00 часа в Аулата на Нов български университет – гр. София.

Основната цел на научната конференция е да задълбочи анализа на действащите политики и законодателство в контекста на членството на Република България в ЕС, да бъдат обсъдени проблемни теми и предизвикателства в практиката на публичните институции, Съда на ЕС и националните съдилища. Едно десетилетие след присъединяването на България към Европейския съюз все по-важно е да се направи анализ на политическите, икономическите, обществените, образователните, културните и външнополитически ефекти от членството на България в Европейския съюз, да се оцени въздействието на политиките на ЕС върху публичната среда и въздействието на правото на ЕС върху националното ни законодателство. Изминалите десет години са период, през който в страната са настъпили видими и значителни промени, което налага техния задълбочен анализ, както на академично, така и на научно-практическо ниво.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Панел А: Въздействие на политиките на ЕС върху дейността на публичната администрация

• Политики за изграждане и функциониране на публичната администрация и за развитие на регионите
• Политики за добро публично управление на дейности за предоставяне на публични услуги
• Социални политики и жизнен стандарт

Панел Б: Въздействие на правото на ЕС върху националното законодателство и съдебната практика в следните области:
• Права на човека и конституционни принципи
• Законодателство, насочено към интеграция на вътрешния пазар - предизвикателства в сферата на гражданското и търговското право, развитие на регулирани, стабилни и глобално конкурентни финансови пазари в интерес на бизнеса и потребителите
• Социално законодателство (образование, здравеопазване, заетост)
• Бюджет и бюджетни приходи, митнически съюз, финансиране чрез публични ресурси - фондове на ЕС, обществени поръчки, публично-частно партньорство • Правосъдие и вътрешен ред, сътрудничество в областта на наказателното право По избрана от Вас тема или теми, предмет на конференцията, Ви каним да предложите доклад или научно съобщение, който да представите пред участниците в научната конференция.

Изказвания към участниците в конференцията 
Участниците ще имат възможност за представяне на експозе и/или презентация на докладите в рамките на 10 минути.  Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в електронно издание, притежаващо ISSN.  Не се заплаща такса за участие.

Срокове: 
За заявяване на участие – 15.10.2017 г. 
За представяне на докладите и научните съобщения в изискуемия формат за публикуване – 30.10.2017 г. 
За да заявите участие в конференцията, моля попълнете и изпратете приложената регистрационна форма по електронен път до 15.10.2017 г. на e-mail : conferenceNBU.2017@gmail.com

Приложение 1: Регистрационна форма
Приложение 2: Изисквания към докладите

Организационен и научен комитет: Департамент „Право“
проф. д-р Благой Видин
проф. д-р Екатерина Михайлова
гл. ас. д-р Деница Топчийска
гл. ас. д-р Гинка Симеонова

Департамент „Администрация и управление“, секция „Публична администрация“ 
проф. д-р Николай Арабаджийски 
проф. д-р Людмил Георгиев 
доц. д-р Юлияна Гълъбинова

 

12.09.2017

 МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

 Власт, управление и обществено развитие
 (глобални, регионални и национални перспективи)

7 юни 2017 год.
Нов български университет – София

International scientific and practice conference
Authority, governance and societal development
(global, regional and national perspectives
 7 June 2017

Начало 10.00 ч.

Аудитория 409 „Проф. Васил Стоилов“, Корпус 1

Организатор:
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
департамент „Администрация и управление“

 

 ПОЧЕТЕН СЪВЕТ:

 • Проф. д-р Пламен Бочков – Ректор на НБУ
 • Проф. Антони Славински – Председател на Настоятелството на НБУ
 • Д-р Георги Текев – Изпълнителен директор на НБУ
 • Проф. д-р Людмил Георгиев (НБУ)
 • Проф. Антонио Матачена (Италия)
 • Проф. Тиери Бодасе (Франция)
 • Проф. Райнер Вернер (Германия)
 • Проф. Анжело Презенца (Италия)

С любезното съдействие на: „ВСК Кентавър“, „Happy Bar&Grill“, „Нестле“, „ЙАФ – България“.

 

НАУЧЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Председател:
Доц. д-р Димитър Панайотов

Заместник-председатели: доц. д-р Кристиян Хаджиев, проф. д-р Николай Арабаджийски доц. д-р инж.Кирил Радев, доц. д-р Нинел Кьосева, доц. д-р Юлияна Гълъбинова, доц. д-р Надя Маринова, доц. д-р Соня Алексиева, доц. д-р Ирена Емилова, д-р Юлиана Хаджичонева.

 

Председатели и дискутанти по тематични направления (ТН):

ТН 1: Власт и управление: динамика, прогнози и възможни промени

 • Глобалните рискове – неравенство, демографски кризи, миграционни вълни и трудова заетост;
 • Ефективни политически, икономически и управленски модели (подходи) за интегриране в обществото

доц. д-р Елмира Банчева, гл. ас. д-р Александър Пожарлиев, д-р Виктор Аврамов, e-mail: vlast-1@nbu.bg

 ТН 2: (Уъркшоп) - Нови форми на сътрудничество и подготовка за „четвъртата индустриална революция

доц. д-р Нинел Кьосева, д-р Юлиана Хаджичонева, е-mail: vlast-2@nbu.bg

 От 15.30 ч. в Център на книгата предстои представяне на:

 1. Baldarelli, Maria-Gabriella, Del Baldo, Mara, Nesheva-Kiosseva, Ninel , Environmental Accounting and Reporting. Theory and Practice, Springer, Series: CSR, Sustainability, Ethics & Governance, 2017; Global Impact Factor на издателството Springer в областта на счeтоводството и финансите:1.513 (колективна монография)
 2. Nesheva-Kiosseva, Ninel, Water-related Price Risks in Front of the Companies’ Sustainable Management In: "Geopolitics and Strategic Management in the Global Economy." Chapter (колективна монография) под редакцията на Анджело Презенца, IGI Global, USA, 2017;. Global impact factor IGI Global в областта на управлението 1.5400 (Database Management). Редактори Анджело Презенца (Италия)  и Lorn R. Sheehan - Канада. 

CONFERENCE SESSIONS

 1. Authority and governance: dynamics, forecasts and possible changes

 • Global risks - inequality, demographic crises, waves of migration, employment;
 • Effective political, economic and governance models (management approaches) to societal integration.

2. Workshop

 New forms of cooperation and preparation for the fourth industrial revolution

 

Технически секретар и организатори по ТП: К. Попова, Екатерина Цветанова, Мария Тумбева, Петър Алексиев, Цанко Донков

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ

Краен срок за изпращане на заявка за участие и резюме

30.04.2017 г

Краен срок за изпращане на докладите (Word и pdf)

28.05.2017 г.

Краен срок за превеждане на такса за участие

28.05.2017 г.

Регистрация на участниците

07.06.2017 г.

09:30 - 10:00 ч.

Откриване на конференцията

07.06.2017 г.

10:00 ч.

Срок за отпечатване на сборника от конференцията

Декември, 2017 г.

 

 

Заявката за участие в Конференцията може да намерите тук.

Изискванията за оформяне на докладите може да намерите тук.

Указания за участниците може да намерите тук.

Цени за настаняване на гости и служители на корпоративни клиенти на Феста Хотели АД тук.

Брошури хотел "Festa" - 1 | 2

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

София, п.к. 1618

ул. “Монтевидео” № 21

Нов български университет,

департамент “Администрация и управление”

тел: 02/8110620

 

е-mail: vlast-1-2@nbu.bg

         

ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО ДА НЕ ПУБЛИКУВАТ ДОКЛАДИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА.

Поздравителен адрес от д-р Ваня Кастрева- МОН, Началник на РУО- София-град

Акценти и цели на конференцията

Concepts and objectives of the Conference „Power, Governance and Social Development“ (global, regional and national perspectives)

 

07.06.2017

Нов български университет
409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“, корпус 1

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЗИИ: ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ, ОРГАНИЗАЦИОННИ И СОЦИАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ (ИНОВАЦИИ - ИСТИТУЦИИ - БИЗНЕС)

Научно-практическа конференция

 

7 юни 2016 год. 

Начало 10.00 ч.

Организатор:
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“

 


ПОЧЕТЕН СЪВЕТ

1. Проф. Богдан Богданов, д.н. – Почетен президент на НБУ
2. Проф. д-р Пламен Бочков – Ректор на НБУ
3. Д-р Георги Текев – Изпълнителен директор на НБУ
4. Проф. д-р Людмил Георгиев – Зам.-ректор по НИД, НБУ
5. Д-р Божидар Данев – Изпълнителен председател на БСК
6. Академик Иван Попчев – национален експерт по стратегии и управление на риска
7. Проф. Асен Ковачев, д.н. – национален експерт по стратегии и управленски науки
8. Доц. д-р Ангел Георгиев – стратегии и иновации
9. Доц. д-р Михаил Михайлов – стратегическо управление

С любезното съдействие на: Нестле, ЙАФ – БългарияНАУЧЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
доц. д-р Димитър Панайотов

Заместник-председатели:
доц. д-р Кристиян Хаджиев, доц. д-р Кирил Радев, доц. д-р Георги Пеев, доц-д-р Елмира Банчева,
доц. д-р Надя Маринова, доц. д-р Соня Алексиева

Председатели и дискутанти по тематични направления (ТН):

ТН 1: Стратегическо мислене и иновации - концептуални схеми, параметри и теоретико-приложни модели; национални приоритети и тенденции в глобален, регионален и локален контекст – икономически, политически и културно-психологически измерения
доц. д-р Ангел Георгиев, доц. д-р Елмира Банчева, гл. ас. д-р Александър Пожарлиев

e-mail: str-visions1@nbu.bg

ТН 2: Институции, организационна и бизнес среда - управленски решения за ефективно взаимодействие, влияние; стимули и критерии за конкурентоспособност в администрацията, бизнеса и туризма
проф. д-р Николай Арабаджийски, доц. д-р Георги Пеев, доц. д-р Иван Боевски, доц. д-р Ирена Емилова

е-mail: str-visions2@nbu.bg

Технически секретар и организатори по ТП:
 Екатерина Цветанова, Мария Тумбева, Петър Алексиев, Цанко Донков

 

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ

Краен срок за изпращане на заявка за участие и резюме 30.04.2016 г
Краен срок за изпращане на докладите (Word и pdf) 28.05.2016 г.
Краен срок за превеждане на такса за участие 28.05.2016 г.

Регистрация на участниците 07.06.2016 г.
09:30 - 10:00 ч.
Откриване на конференцията 07.06.2016 г.
10:00 ч.
Срок за отпечатване на сборника от конференцията декември, 2016 г.


Заявката за участие в конференцията може да намерите тук.

Изискванията за оформяне на докладите може да намерите тук.

Цени за настаняване на гости и служители на корпоративни клиенти на Феста Хотели АД тук.

Брошури хотел "Festa" - 1 2

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
София 1618
ул. “Монтевидео” № 21
Нов български университет,
департамент “Администрация и управление”
тел: 02/8110620, 0888 37 71 96

е-mail: str-visions1-2@nbu.bg

ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО ДА НЕ ПУБЛИКУВАТ ДОКЛАДИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА.

19.04.2016