ДепартаментАдминистрация и управление

Конференции

 МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

 Власт, управление и обществено развитие
 (глобални, регионални и национални перспективи)

7 юни 2017 год.
Нов български университет – София

International scientific and practice conference
Authority, governance and societal development
(global, regional and national perspectives
 7 June 2017

Начало 10.00 ч.

Аудитория 409 „Проф. Васил Стоилов“, Корпус 1

Организатор:
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
департамент „Администрация и управление“

 

 ПОЧЕТЕН СЪВЕТ:

 • Проф. д-р Пламен Бочков – Ректор на НБУ
 • Проф. Антони Славински – Председател на Настоятелството на НБУ
 • Д-р Георги Текев – Изпълнителен директор на НБУ
 • Проф. д-р Людмил Георгиев (НБУ)
 • Проф. Антонио Матачена (Италия)
 • Проф. Тиери Бодасе (Франция)
 • Проф. Райнер Вернер (Германия)
 • Проф. Анжело Презенца (Италия)

С любезното съдействие на: „ВСК Кентавър“, „Happy Bar&Grill“, „Нестле“, „ЙАФ – България“.

 

НАУЧЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Председател:
Доц. д-р Димитър Панайотов

Заместник-председатели: доц. д-р Кристиян Хаджиев, проф. д-р Николай Арабаджийски доц. д-р инж.Кирил Радев, доц. д-р Нинел Кьосева, доц. д-р Юлияна Гълъбинова, доц. д-р Надя Маринова, доц. д-р Соня Алексиева, доц. д-р Ирена Емилова, д-р Юлиана Хаджичонева.

 

Председатели и дискутанти по тематични направления (ТН):

ТН 1: Власт и управление: динамика, прогнози и възможни промени

 • Глобалните рискове – неравенство, демографски кризи, миграционни вълни и трудова заетост;
 • Ефективни политически, икономически и управленски модели (подходи) за интегриране в обществото

доц. д-р Елмира Банчева, гл. ас. д-р Александър Пожарлиев, д-р Виктор Аврамов, e-mail: vlast-1@nbu.bg

 ТН 2: (Уъркшоп) - Нови форми на сътрудничество и подготовка за „четвъртата индустриална революция

доц. д-р Нинел Кьосева, д-р Юлиана Хаджичонева, е-mail: vlast-2@nbu.bg

 От 15.30 ч. в Център на книгата предстои представяне на:

 1. Baldarelli, Maria-Gabriella, Del Baldo, Mara, Nesheva-Kiosseva, Ninel , Environmental Accounting and Reporting. Theory and Practice, Springer, Series: CSR, Sustainability, Ethics & Governance, 2017; Global Impact Factor на издателството Springer в областта на счeтоводството и финансите:1.513 (колективна монография)
 2. Nesheva-Kiosseva, Ninel, Water-related Price Risks in Front of the Companies’ Sustainable Management In: "Geopolitics and Strategic Management in the Global Economy." Chapter (колективна монография) под редакцията на Анджело Презенца, IGI Global, USA, 2017;. Global impact factor IGI Global в областта на управлението 1.5400 (Database Management). Редактори Анджело Презенца (Италия)  и Lorn R. Sheehan - Канада. 

CONFERENCE SESSIONS

 1. Authority and governance: dynamics, forecasts and possible changes

 • Global risks - inequality, demographic crises, waves of migration, employment;
 • Effective political, economic and governance models (management approaches) to societal integration.

2. Workshop

 New forms of cooperation and preparation for the fourth industrial revolution

 

Технически секретар и организатори по ТП: Катя Попова, Екатерина Цветанова, Мария Тумбева, Петър Алексиев, Цанко Донков

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ

Краен срок за изпращане на заявка за участие и резюме

30.04.2017 г

Краен срок за изпращане на докладите (Word и pdf)

28.05.2017 г.

Краен срок за превеждане на такса за участие

28.05.2017 г.

Регистрация на участниците

07.06.2017 г.

09:30 - 10:00 ч.

Откриване на конференцията

07.06.2017 г.

10:00 ч.

Срок за отпечатване на сборника от конференцията

Декември, 2017 г.

 

 

Заявката за участие в Конференцията може да намерите тук.

Изискванията за оформяне на докладите може да намерите тук.

Указания за участниците може да намерите тук.

Цени за настаняване на гости и служители на корпоративни клиенти на Феста Хотели АД тук.

Брошури хотел "Festa" - 1 | 2

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

София, п.к. 1618

ул. “Монтевидео” № 21

Нов български университет,

департамент “Администрация и управление”

тел: 02/8110620

 

е-mail: vlast-1-2@nbu.bg

         

ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО ДА НЕ ПУБЛИКУВАТ ДОКЛАДИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА.

Поздравителен адрес от д-р Ваня Кастрева- МОН, Началник на РУО- София-град

Акценти и цели на конференцията

Concepts and objectives of the Conference „Power, Governance and Social Development“ (global, regional and national perspectives)

 

07.06.2017

Нов български университет
409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“, корпус 1

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЗИИ: ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ, ОРГАНИЗАЦИОННИ И СОЦИАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ (ИНОВАЦИИ - ИСТИТУЦИИ - БИЗНЕС)

Научно-практическа конференция

 

7 юни 2016 год. 

Начало 10.00 ч.

Организатор:
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“

 


ПОЧЕТЕН СЪВЕТ

1. Проф. Богдан Богданов, д.н. – Почетен президент на НБУ
2. Проф. д-р Пламен Бочков – Ректор на НБУ
3. Д-р Георги Текев – Изпълнителен директор на НБУ
4. Проф. д-р Людмил Георгиев – Зам.-ректор по НИД, НБУ
5. Д-р Божидар Данев – Изпълнителен председател на БСК
6. Академик Иван Попчев – национален експерт по стратегии и управление на риска
7. Проф. Асен Ковачев, д.н. – национален експерт по стратегии и управленски науки
8. Доц. д-р Ангел Георгиев – стратегии и иновации
9. Доц. д-р Михаил Михайлов – стратегическо управление

С любезното съдействие на: Нестле, ЙАФ – БългарияНАУЧЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
доц. д-р Димитър Панайотов

Заместник-председатели:
доц. д-р Кристиян Хаджиев, доц. д-р Кирил Радев, доц. д-р Георги Пеев, доц-д-р Елмира Банчева,
доц. д-р Надя Маринова, доц. д-р Соня Алексиева

Председатели и дискутанти по тематични направления (ТН):

ТН 1: Стратегическо мислене и иновации - концептуални схеми, параметри и теоретико-приложни модели; национални приоритети и тенденции в глобален, регионален и локален контекст – икономически, политически и културно-психологически измерения
доц. д-р Ангел Георгиев, доц. д-р Елмира Банчева, гл. ас. д-р Александър Пожарлиев

e-mail: str-visions1@nbu.bg

ТН 2: Институции, организационна и бизнес среда - управленски решения за ефективно взаимодействие, влияние; стимули и критерии за конкурентоспособност в администрацията, бизнеса и туризма
проф. д-р Николай Арабаджийски, доц. д-р Георги Пеев, доц. д-р Иван Боевски, доц. д-р Ирена Емилова

е-mail: str-visions2@nbu.bg

Технически секретар и организатори по ТП:
Катя Попова, Екатерина Цветанова, Мария Тумбева, Петър Алексиев, Цанко Донков

 

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ

Краен срок за изпращане на заявка за участие и резюме 30.04.2016 г
Краен срок за изпращане на докладите (Word и pdf) 28.05.2016 г.
Краен срок за превеждане на такса за участие 28.05.2016 г.

Регистрация на участниците 07.06.2016 г.
09:30 - 10:00 ч.
Откриване на конференцията 07.06.2016 г.
10:00 ч.
Срок за отпечатване на сборника от конференцията декември, 2016 г.


Заявката за участие в конференцията може да намерите тук.

Изискванията за оформяне на докладите може да намерите тук.

Цени за настаняване на гости и служители на корпоративни клиенти на Феста Хотели АД тук.

Брошури хотел "Festa" - 1 2

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
София 1618
ул. “Монтевидео” № 21
Нов български университет,
департамент “Администрация и управление”
тел: 02/8110620, 0888 37 71 96

е-mail: str-visions1-2@nbu.bg

ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО ДА НЕ ПУБЛИКУВАТ ДОКЛАДИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА.

19.04.2016