ДепартаментАдминистрация и управление

Докторанти

Юлиана Хаджичонева
 • Име на докторанта
  Юлиана Божидарова Хаджичонева
 • Тема на дисертацията
  Конкурентоспособност и подобряване на средата за бизнес развитие
 • Научен ръководител
  доц. д-р Ангел Георгиев
 • Дата и час на защитата
  19.11.2015 / 15:00
 • Зала
  Зала 20

Прикачени файлове - научен ръководител

Георги Текев

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА


на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, заповед на Ректора на НБУ № З-РК-19 от 08.10.2015 г.
Професионално направление: 3.7 Администрация и управление, научна специалност: 05.02.20 Социално управлениеНаучно жури:

• Проф. Богдан Богданов, д.ф.н., НБУ, 2.1 Филология (становище);
• Доц. д-р Кристиян Хаджиев, НБУ, 3.7 Администрация и управление (становище);
• Проф. Камен Каменов, д.ик.н., СА „Д. А. Ценов“, 3.7 Администрация и управление (рецензия);
• Проф. Асен Ковачев, д.ик.н., УНСС, 3.7 Администрация и управление (рецензия);
• Доц. д-р Христо Сирашки, СА „Д. А. Ценов“, 3.7 Администрация и управление (становище).

 • Име на докторанта
  Георги Събинов Текев
 • Тема на дисертацията
  Съвременни форми на организация и управление на университетската институция. Преходът към предприемаческо-мрежови университет
 • Научен ръководител
  проф. Богдан Богданов, д.ф.н.
 • Научен консултант
  проф. д-р Людмил Георгиев
 • Дата и час на защитата
  09.11.2015 / 15:00
 • Зала
  Зала 20

Прикачени файлове - научен ръководител

Теодора Ризова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА


на дисертация за придобиване на научна и образователна степен „доктор“, заповед на Ректора на НБУ №357 от 8.05.2013 г.

Професионално направление: 3.7 Администрация и управление, научна специалност: Социално управление

 

Научно жури:


доц. д-р Михаил Михайлов, НБУ, 3.7 Администрация и управление (Социално управление), (становище)

доц. д-р Ангел Георгиев, НБУ, 3.8 Икономика (Организация и управление извън сферата на материалното производство), (становище)

проф. д-р Боян Дуранкев, УНСС, 3.8 Икономика (Стратегически мениджмънт), (рецензия)

проф. д-р Йорданка Йовкова, УНСС, 3.8 Икономика (Икономика и управление на недвижимата собственост), (рецензия)

доц. д-р Иванка Янакиева, Институт по аграрна икономика, 3.8 Икономика (Икономика и управление), (рецензия)

 

 • Име на докторанта
  Теодора Ризова
 • Тема на дисертацията
  Управление и организация на използване на минералните водни ресурси на България за здравен туризъм
 • Научен ръководител
  доц. д-р Иван Боевски
 • Дата и час на защитата
  27.06.2013 / 13:00
 • Зала
  Заседателната зала на Библиотеката

Прикачени файлове - научен ръководител

Иво Велинов

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА


на дисертация за придобиване на научна и образователна степен „доктор“ със заповед на Ректора на НБУ №619/20.09.2013 г.

Професионално направление: 3.7 Администрация и управление, научна специалност: Социално управление (управление на маркетинга)


Научно жури:


доц. д-р Димитър Панайотов, НБУ, 3.7 Администрация и управление (становище)
доц. д-р Кирил Радев, НБУ, 3.7 Администрация и управление) (рецензия)
проф. д-р Боян Дуранкев, УНСС, 3.8 Икономика (Маркетинг) (становище)
доц. д-р Галина Младенова, УНСС, 3.8 Икономика (Маркетинг) (рецензия)
доц. д-р Христо Катранджиев, УНСС, 3.8 Икономика (Маркетинг) (становище)

 • Име на докторанта
  Иво Велинов
 • Тема на дисертацията
  Изследване на елементите на визуалния мърчандайзинг в интернет среда
 • Научен ръководител
  доц. д-р Христо Катранджиев
 • Дата и час на защитата
  19.01.2013 / 14:40
 • Зала
  Заседателна зала на Библиотеката на НБУ

Прикачени файлове - научен ръководител

Дима Стефанова Карова

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

 


Научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)

 

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

 

 Научното жури, назначено със Заповед на Ректора на НБУ № 3-РК-166/10.03.2015 г., е в състав:

 

Проф. д-р Людмил Георгиев – НБУ, професионално направление 3.7. Администрация и управление
Проф. д-р Николай Арабаджийски – НБУ, професионално направление 3.7. Администрация и управление – научен ръководител
Проф. Христо Иванов, д.н. – ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна, професионално направление 3.7. Администрация и управление
Проф. д-р Йордан Ботев – СУ „Св.Климент Охридски“ – София, професионално направление 3.7. Администрация и управление
Доц. д-р Валентин Василев – ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, професионално направление 3.7. Администрация и управление

 

 

 • Име на докторанта
  Дима Стефанова Карова, F 37848
 • Тема на дисертацията
  Съвременни насоки за организация и управление на системата за ефективен допинг контрол и превенция в Република България
 • Научен ръководител
  проф. д-р Николай Арабаджийски
 • Дата и час на защитата
  28.05.2015 / 16:30
 • Зала
  зала 308, корпус 2

Прикачени файлове - научен ръководител