facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Годишник на департамент „Администрация и управление“ т. 3, 2018, ISSN 2603-297X (Online)

korica-administraciq-i-upravlenie-01-01_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент „Администрация и управление“ т. 3, 2018, ISSN 2603-297X (Online)

Yearbook of "Administration and Management" Department, Vol. 3, 2018, ISSN 2603-297X (Online)

Годишници

Годишникът на департамент „Администрация и управление“ е правоприемник на Годишника на департемент „Публична администрация“ на НБУ. Това е неговото трето издание под това име и 13-то от създаването му.

Тази година в него са включени основно докладите от организираната от департамент „Администрация и управление“ международна кръгла маса: „Статукво, предизвикателства и промени в публичната администрация“, посветена на 25 годишнината от възникването на първата магистърска програма по Публична администрация в страната, създадена в НБУ. Докладите от кръглата маса са разпределени според тематичните панели на конференцията както следва: Пленарен доклад; Панел 1: „Взаимодействие между публичната администрация, политиците, бизнеса и обществото“; Панел 2: „За“ и „против“ публичните политики; Панел 3: „Морал, етика и норми в публичната администрация.

В допълнение за публикуване в Годишника са приети и 11 статии, извън съдържанието на кръглата маса, но касаещи тематичното поле на направлението Администрация и управление, Туризъм и Политология.

За Годишник на департамент Администрация и управление, том 3, 2018 г., са представени 52 публикации на български и чужди автори – руски, украински, башкирски и македонски.

Проф. д-р Людмил Георгиев

 

 

Съдържание

 

Пленарен доклад

 

Статукво, предизвикателства и промени в публичната администрация

проф. д-р Людмил Георгиев

 

Взаимодействие между публичната администрация, политиците, бизнеса и обществото

 

Роль национальной резильентности в формировании эффективного публичного управления

Марина Николаевна Белинская

 

Теоретические аспекты модернизации публичной администрации посткоммунистических стран

Николай Иванович Лахижа

 

Финансовая децентрализация в Украине как фактор регионального развития

Светлана Борисовна Егорычева

 

Дигиталната реформа в Република България

проф. д.н. Христо Иванов

 

Областният управител и управлението на областта

проф. д.ик.н. Пенчо Пенчев

 

Значение на иновациите за развитие на публичния сектор

доц. д-р Христо Сирашки


Баланс между публично и частно предлагане в социалната сфера

доц. д-р Евгения Пенкова, доц. д-р Деница Горчилова, доц. д-р Александър Вълков

 

Роля на интернет и качеството на административното обслужване

ас. д-р Венцислав Иванов


Ролята на застъпниците в изборния процес

гл. ас. д-р Алаксандър Пожарлиев, Никола Йорданов


Методи за държавно управление и регулиране на бизнеса

доц. д-р Надя Маринова


Интегративните ефекти – липсващите балансиращи съставки на управленските решения

проф. д-р Асен Ковачев

 

Формален модел на аутосоргинга на публичните услуги

гл. ас. д-р Виктор Аврамов, гл. ас. д-р Лъчезар Томов

 

Към въпроса за хомеостаза на системата за държавно управление

проф. Игорь Владиславович Понкин

 

Возможности, направления, особенности и проблемы функционирования и задействования юнитов искусственного интеллекта в государственном управлении

Петр Месислович Морхат

 

Развитие интегрированной системы бесплатной правовой помощи в Украине

Александр Иванович Черчатый


Взаимодействието между публичната администрация и бизнеса: път към взаимно усъвършенстване

доц. д-р Ангел Иванов, гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева

 

„За“ и „против“ публичните политики

 

Социальное предпринимательство в РФ: взаимодействия с государством, современные реалии и вызовы

проф. д э.н. Варвара Юрьевна Кулькова


Перспективи пред публичните политики за регионално развитие в Република България

проф. д-р Маргарита Богданова, гл.ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова


Повишаване на ефективността в проектното управление, като компонент от реализацията на публични политики за устойчиво развитие

доц. д-р Валентин Василев, докт. Цветлин Киров

 

Изследване процеса на интеграция в областните администрации от Северен централен район на Република България

 доц. д-р Ивалина Пенчева, гл. ас. д-р Пламена Пенчева


Бюджетните разходи като предпоставка за ефективна иновационна дейност в публичния сектор

гл. ас. д-р Даниела Йорданова


Място на творческите индустрии в областните стратегии за развитие – проблеми и възможности

гл.ас. д-р Иван Стоянов


Специфики на функционалните стратегии в публичния сектор

Божидар Бабаджанов

 

Дигитализация и стратегическо развитие на транспорта и енергетиката в Eвропейския съюз – институционални инструменти и подходи

доц. д-р инж. Кирил Радев

 
Влиянието на администрацията върху икономическата интеграция

доц. д-р Ангел Георгиев, гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева


Внедряване на контролинг концепцията в процеса на изграждане на публични политики

гл. ас. д-р Ваня Хаджиева

 

„За“ и „против“ развитието на общата търговска политика на Европейския съюз

гл. ас. д-р Ирена Николова

 

Морал, етика и норми в публичната администрация

 

Оценка реализации государственной антикоррупционной политики в органах государственной власти Российской Федерации (региональный аспект)

доц. к.с.н. Татьяна Владимировна Черняк

 

Принципот на етика во јавната администрација

Борче Давитковски, Елена Давитковска, Ивана Шумановска-Спасовска, Константин Битраков


Практическите изследвания в областта на управлението на човешките ресурси като компонент от реализацията на ефективни публични политики

доц. д-р Валентин Василев, доц. д-р Иван Ефремовски, докт. Костадин Георгиев


Възможности за подобряване управлението на служителите в публичната администрация (по примера на дирекция „Инспекция по труда – Велико Търново“)

доц. д-р Венета Матеева, Деница Андреева


Предизвикателства пред приложението на headhunting в публичната сфера

гл. ас. д-р Гергана Кресналийска, гл.ас. д-р Олга Чорбаджийска, докт. Васил Василев


Съвременни форми на обучение на служителите като елемент от управлението на човешките ресурси в публичната администрация и публичните политики

хон. ас. д-р Цветелина Бельовска


Кодекс за поведение на членовете и на служителите на Европейската комисия

доц. д-р Катерина Йочева


Етични норми за поведение при одит в публичния сектор

гл. ас. д-р Пламен Илиев


Институционална етика: етичен кодекс на ПР специалистите в България

гл. ас. д-р Евелина Христова


Планиране на човешките ресурси в публичния сектор

гл. ас. д-р Мариана Димитрова

 

Подготовка будущих управленцев в российских вузах: опыт Республики Башкортостан

проф. д.ф.н. Ирина Васильевна Фролова

 

Институты – медиаторы в системе регионального взаимодействия государственной администрации и общества в России: особенности становления и развития

 

доц. к.и.н. Сергей Александрович Севастьянов

 

Публично отговорната реклама

доц. д-р Албена Павлова

 

Статии извън темите на кръглата маса

 
Организация информационно-аналитического учета социального предпринимательства в Российской Федерации

 Я.Ш. Дадаева

 

Анализ на потребностите от информация за провежданите обществени обсъждания в България на местно ниво

гл. ас. д-р Ангел Стефанов

 
Приложимост на ЕС политики и практики за етническа толерантност в подбора за работа

гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова, Жанета Костадинова


Предизвикателства пред образованието в контекста на четвъртата индустриална революция – ролята на Европейския съюз

гл. ас. д-р Елена Благоева

 

Креативните идеи в практическото обучение по туризъм – мотивиращ фактор за знания и умения в индустрията на преживяванията

доц. д-р Соня Алексиева

 

Екотуристически атракции в международни дестинации

гл. ас. д-р Теодора Ризова

 

Иновационен мениджмънт и глобални трансформации в туризма

гл. ас. д-р Милена Караилиева

 
Управленски инструментариум за прилагане на политики в областта на опазването на околната среда

доц. д-р Ботьо Захаринов


Методи и показатели за анализи в туристическия бизнес

доц. д-р Надя Маринова


Интеграция и екологично развитие

Симеон Григоров


Работодателската марка - решение на стратегически проблем

гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова