facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

проф. д-р Никола Колев

проф. д-р Никола КолевДепартамент: Администрация и управление

Телефон: 0889335193

E-mail: nvkolev@abv.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

Име: НИКОЛА ВИЧЕВ КОЛЕВ
Научни степени: Доктор ( Приложение на електрониката)
Доктор на селскостопанските науки (Почвознание –Физика на почвата)
Научно звание: Старши научен сътрудник I степен (Общо земеделие)
Академична длъжност: професор (Общо земеделие и Почвознание)
Семейно положение: женен, с две деца
Образование: Висше, специалност “Електроника”, Технически университет, София, 1968 г.
Езици и степен на владеене:
Английски – добре писмено и говоримо; Руски - отлично писмено и говоримо; Френски - слабо писмено и говоримо.
Компютърна грамотност:
Ползва редакторите Windows 95-98- 2000 XP, ЕXCEL. Познава добре компютрите и тяхната структура (хардуера).
Настояща месторабота и длъжност: БИОГ(Български информационен офис на програма GMES) – Председател на Експертен съвет
Като учен e работил в областта на почвознанието по мониторинг и оценка на свойства на почвите и в областта на агрофизиката по развитие и приложение на електрониката и компютърната техника в научните изследвания и практиката на земеделието, и в областта на аерокосмическата оценка на почвените и растителни ресурси. Занимавал се е със създаването и приложението на сенсори, електронни устройства и микро-компютърни системи за оценка на параметри на околната среда. Има над 200 научни публикации и доклади, 5 изобретения, 5 книги и в съавторство 6 монографии на български и английски езици. Публикувал е на английски език – над 50 научни труда, на руски – над 10 и на полски – 2. Носител е на званието “Почетен изобретател”.
В продължение на пет години е работил със специалисти на американската корпорация АRАХ по съвместен проект. В периода 1994-1997 година е участвал в международния проект "MARS-MERA" по приложение на аерокосмическите методи в агростатистиката и практиката на земеделието. Ръководил е изследователски проекти в областта на почвознанието, агрофизиката и дистанционните методи. Специално се е занимавал с аерокосмически и наземни изследвания за оценка и прогнозиране на състоянието на почвените и растителни ресурси в земеделието, за което е специализирал в Института за приложение на дистанционни методи към Обединения изследователски център в Италия.
Участвал е в разработката на над 20 планови научни проекти и теми, ръководил е и е участвал в над 50 извънпланови договори на НБУ, ССА, министерства и ведомства, както и в договори със звена от земеделската практика. Има 21 внедрени научни и научно-технически разработки и приет законопроект за почвите. Участвал е в договори за съвместна работа в колективи от научни институти в чужбина – Русия, Гърция, Италия, Полша и Германия.
Член е на Европийското почвено бюро и на Постоянния комитет за научни изследвания в земеделието към ЕК.
Член е на Научния съвет на Института по почвознание “Н. Пушкаров повече от 25 години. Член-кореспондент е и член на Научния съвет на Балканската академия за науки и култура. Член е бил на Редакционните колегии на научните спесания “Селскостопанска техника” и “Почвознание, агрохимия и екология”, на списанието „Екология и бъдеще”, на списанието „Селскостопанска наука” и на „Bulgarian Journal of Agricultural Sciences” . Чуждестранен член е на редколегията на научното списание „Сибирский вестник сельскохозяйственной науки” на СО на РАСХН. Член е на Националния управителен съвет на Глобалния екологичен фонд на ООН за малки проекти.
Председател съм на Експертния съвет на Българския информационен офис на Програма GMES на ЕК.
Участвал е в над 80 международни конгреси, конференции, симпозиуми и семинари в страни от Източна Европа, Гърция, Австрия, САЩ и Италия.
Преподавателска дейност
Чете лекции като гост професор от 2001 година в Департамента по науки за земята на Нов Български университет, София по следните учебни дисциплини:
1. История на жизнената среда - към Факултета за базово обучение
2. Почвознание, замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите - към Бакалавърския факултет
3. Обработка на космически изображения за целите на екологията - към Магистърския факултет
4. Методи за изследване на екологичното състояние на почвите - към Центъра по дистанционно обучение за студенти към Факултета за базово обучение и Бакалавърския факултет.
5. Екологичен мениджмънт – за бакалаври.
6. Екологичен бизнес - за магистри.
Като канен професор е чел лекции и в други наши университети, и в университети в чужбина (Университета на Джорджия, САЩ; Селскостопанския университет на Атина, Гърция; Менуфия университет и Университета на Танта, Египет и др.).
Носител е на почетната научна степен “Доктор хонорис кауза” на Сибирското отделение на Руската академия за селскостопански науки и е Почетен член на Румънската академия за селскостопански и горски науки.
Обучил е 7 докторанти в областта на почвознанието и екологията.
В работата си като директор и научен секретар на Института по почвознание „Никола Пушкаров” и като главен научен секретар на Селскостопанската академия е решавал правни казуси, подготвял е вътрешни правилници, административни актове и решения. Участвал е в подготовка и обсъждане на законопроекти на МОН и МЗГ. Има опит в областта на контактите със средствата за масова информация и връзки с обществеността.
София,
Февруари 2012 година проф. Никола Вичев Колев


Публикации: