facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева

гл. ас. д-р Юлиана ХаджичоневаДепартамент: Администрация и управление

Телефон: -

E-mail: jhadjitchoneva@nbu.bg

Приемно време: jhadjitchoneva@nbu.bg ОнлайнПрофесионална автобиография:

Д-р Юлиана Хаджичонева е главен асистент в Департамент “Администрация и управление” на Нов български университет (НБУ). Докторска степен по бизнес администрация получава след защита на дисертационен труд на тема: „Конкурентоспособност и подобряване на средата за бизнес развитие“ (научна специалност “Социално управление”, професионално направление “Администрация и управление”). Магистър е по Управленски науки от Университета на Лиеж (Белгия) и по Международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Основните й изследователски интереси са в областта на международните икономически отношения, конкурентоспособността, управлението и бизнес развитието, предприемачеството и иновациите. Допълнителни изследователски интереси има в областта на доброто управление, модернизирането на държавата и др.
Преподава курсове по Предприемачество и бизнес, Конкурентоспособност и иновации, Конкурентоспособност и бизнес развитие, Стратегическо управление и инструменти за анализ, Организационно съвършенство, Управление на иновационния процес, Управление на проекти и програми, Общество, икономика и бизнес, и др. в бакалавърски и магистърски програми по управление и икономика.

Има над 25-годишен опит в публични институции на централната изпълнителна власт, като консултант на свободна практика, управляващ собствено бизнес начинание, доброволчески инициативи в полза на обществото и др., както и практика в концептуализиране, разработване и участие в национални и международни проекти като управител на проекти, консултант, ключов експерт, координатор мониторинг. Член е на Международната организация на икономистите с френски език (AIELF).


Dr Juliana Hadjitchoneva is Senior Assistant Professor at the Department of Administration and Management of New Bulgarian University. She has a PhD in Business Administration (Social Sciences) with a PhD thesis on Competitiveness and Enhancement of the Environment for Business Development. She has a master’s degree in Management Sciences from University of Liege (Belgium), and in International Economic Relations from University of National and World Economy in Sofia (Bulgaria). Her main research interests and teaching practices are in the fields of international relations, competitiveness, management and business development, innovation and entrepreneurship, complemented with good governance and state modernisation, and others.

Dr Hadjitchoneva has almost 25 years of professional experience in private, public (central executive) and non-government sectors in the fields of management consulting, education and training, project management, policy-making and expertise for state modernisation and better business environment. Her consultancy and project management activities are primarily related with projects funded under European funds in the fields of education and long-life learning, vocational training, good governance and modernisation of public service delivery, quality management systems, democracy and civic participation, and others. She has successfully developed and managed more than ten projects. She is a member of the Scientific Committee of Scientific and Empirical Researches project for competitiveness and innovation models in the agriculture sector funded under the Scientific Research Fund of Ministry of Education of Bulgaria. She is a member of the International Association of French-speaking Economists (AIELF).


Публикации:

• Hadjitchoneva J. (2020). Les relations entre la Bulgarie et l’Afrique, realites et perspectives. In: Repenser l’Afrique au XXI e?me sie?cle. Dakhla: Universite? Ouverte de Dakhla et l’Association d’Etudes et de Recherches pour le De?veloppement (under printing)
• Hadjitchoneva J. and Moura da Costa Teixeira D. (2020). Business Climate and EU-Mercosur Agreement: Main Challenges for Bulgaria and Brazil. In: Global Problems, Regional Solutions. Skopie: MIT University (under printing)
• Siagh A. R. and Hadjitchoneva J. (2020). Socio-economic and Entrepreneurial Diversity of Bulgarian Regions: A Multivariate Analysis and Typology. In: Economic Development and Policies: Realities and Perspectives. (2020). ERI-BAS (under printing)
• Hadjitchoneva J. and Moura da Costa Teixeira D. (2020). EU-Mercosur Agreement: Developments and Prospects for Bulgarian-Brazilian Economic and Trade Relations. In: The Membership of Bulgaria in the EU: Twelve Years later. Sofia: UNSS (under printing)
• Хаджичонева Ю. (2020). Към устойчива конкурентоспособност: България в европейския контекст. В: Българската мечта – позитивната концепция. София: НБУ [Hadjitchoneva J. (2020). To Sustainable Competitiveness: Bulgaria in the European Context. In: Bulgarian Dream – Positive Concept. Sofia: NBU] (under printing)
• Hadjitchoneva J., A. Ivanov and K. Hadzhiev. (2020). eGovernment and eHealth in Bulgaria: Developments and Challenges. Yearbook of Department Administration and Management. Vol. 5. Sofia: NBU. Available at https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie (under printing)
• Hadjitchoneva J. (2020). L’intelligence artificielle au service de la prise de decisions plus efficace. In: Escobar C. R., Redslob A. and Malaga K. (Sous la direction de). (2020). Pour une recherche economique efficace. Santiago: Ediciones UBO. 149-170. Available at https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/17966/ACTES%20vf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
• Hadjitchoneva J. (2020). Digital Transformation, Sustainability and Smart City: A Challenge for Sofia? In: Changing Cities : Challenges, Predictions, Perspectives. Sofia: NBU (under printing)
• Hadjitchoneva J. (2019). La competitivite et les institutions : le cas de la Bulgarie. Economic Researcher Review. Volume 7, Numero 3, Pages 83-102. Available at: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/106181 Facteur d'impact ASJP: 0.0563 Classe B
• Hadjitchoneva J. (2019). Efficient Automation of Decision-making Processes in Financial Industry: Case Study and Generalised Model. In: Enterprise Engineering and Knowledge Management 2019. Selected Papers of the XXII International Conference "Enterprise Engineering and Knowledge Management (EEKM 2019), Moscow, Russia, April 24-26, 2019. Vol. 2413. 42-52. Available at http://ceur-ws.org/Vol-2413/, http://ceur-ws.org/Vol-2413/paper06.pdf
• Hadjitchoneva J. (2019). Entrepreneurship in Bulgaria and Romania: Comparative Analysis. In: International Economics Department at BAS. 2019. International Scientific Conference Proceedings “Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy” – 2018. Sofia: ERI-BAS. 71-92. ISBN: 978-954-9313-14-7. Available at https://inecoconference.wordpress.com/2018-2/2018-papers/
• Иванов А., Ю. Хаджичонева и К. Хаджиев. (2019). Знание и конкурентоспособност: проблеми и перспективи. Членството на България в ЕС: Единадесет години по-късно. 230-240. София: Издателски комплекс – УНСС [Ivanov A., Hadjitchoneva J. and K. Hadjiev. (2019). Knowledge and Competitiveness: Problems and Trends. The Membership of Bulgaria in the EU: Eleven Years later. 230-240. Sofia: Izdatelski complex – UNSS]
• Hadjitchoneva J., A. Ivanov and K. Hadjiev. (2018). Competitiveness for Knowledge Society: From Nature to New Developments and Challenges. In: Valahian Journal of Economic Studies. (2018). Vol. 9. Issue 2. Targoviste: VJES. 45-56. Available at https://content.sciendo.com/view/journals/vjes/9/2/vjes.9.issue-2.xmlр, https://content.sciendo.com/view/journals/vjes/9/2/article-p45.xml
• Иванов А. и Ю. Хаджичонева. (2018). Влияние на администрацията върху икономическата интеграция. В: Годишник на Департамент “Администрация и управление”. Т. 3. София: НБУ ISSN 2603-297X (online). 1-15. Available at https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie
• Хаджичонева Ю. и А. Иванов (2018). Взаимодействието между публичната администрация и бизнеса: път към взаимно усъвършенстване. В: Годишник на Департамент “Администрация и управление”. Т. 3. София: НБУ ISSN 2603-297X (online). 1-17. Available at https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie
• Хаджичонева Ю. (2018). Системно изследване на предприемачеството в България. В: Икономическа мисъл. Година LXIII. Книжка 4. София: ИИИ при БАН. 61-83. Available at https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=255
• Hadjitchoneva J. (2018). Systemic research on entrepreneurship in Bulgaria. In: Economic Thought. (2018). Year LXIII. Issue No. 4. Sofia: Economic Research Institute at Bulgarian Academy of Science. 84-105 (in English). Available at https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=255
• Hadjitchoneva J. (2018). Les enjeux de l’ecosysteme entrepreneurial et son developpement dans le contexte bulgare. In : Malaga Krz. et Al. Redslob. (Sous la direction de). (2018). Les enjeux du developpement economique, financier et ecologique dans une mondialisation risquee : 60eme Congres de l’Association Internationale des Economistes de Langue Francaise. Poznan : Editions de USEGP. pp. 456-474. Available at https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=682814
• Chitou I. and J. Hadjitchoneva. (2017). The Ecosystemic Dimension of the Governance, an Approach to Study the Global Performance of the Enterprise. In: International Scientific-Applied Conference: Authority, Governance and Societal Development (Global, Regional and National Perspectives) Proceedings. Sofia: New Bulgarian University. pp. 540-552 Available at https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=645702
• Hadjitchoneva J. and A. Georgiev. (2017). Business Environment in Bulgaria and Romania: A Comparative Analysis. In: Christova-Balkanska I. and E. Marinov. (eds.). 2017. International Scientific Conference Proceedings “Bulgaria and Romania: Country members of the EU, Part of the Global Economy”. Sofia: Economic Research Institute at Bulgarian Academy of Science. pp. 121-134 Available at https://www.iki.bas.bg/files/BG-RO_2017.pdf