facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

доц. д-р Юлияна Гълъбинова

доц. д-р Юлияна ГълъбиноваДепартамент: Администрация и управление

Телефон: 811 0230

E-mail: jgalabinova@nbu.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:

Чете лекции по:

- Регионална икономика - НБУ ;
- Местно самоуправление - НБУ;
- Неправителствен сектор и гражданско общество - НБУ;
- Административна етика - НБУ;
- Регионална политика на Европейския съюз – НБУ;
- Анализ на публичната политика – НБУ.

Основни области на научната и изследователската работа:

•Регионална политика и регионално развитие;
•Регионално самоуправление;
•Фискална децентрализация;
•Местни финанси;
•Общинско развитие;
•Фондове и програми на Европейския съюз;
•Публична етика


ОБРАЗОВАНИЕ:

- Дати - 04/2003-10/2008
• Име и вид на обучаващата или образователната организация - Университет за национално и световно стопанство;
• Квалификация - Доктор;
• Дисциплина - “Регионална икономика и администрация”

- Дати - 10/2001-03/2003
• Име и вид на обучаващата или образователната организация - Университет за национално и световно стопанство;
• Образователна степен - Магистър;
• Дисциплина - “Международни икономически отношения”

- Дати - 10/1996-11/2000
• Име и вид на обучаващата или образователната организация - Университет за национално и световно стопанство;
• Образователна степен - Бакалавър;
• Дисциплина - “Икономика и управление на териториалните системи”

- Дати - 1991-1996
• Име и вид на обучаващата или образователната организация - 31 Средно училище за чужди езици и мениджмънт “Иван Вазов”
• Образователна степен - Среден мениджър
• Дисциплина - “Икономика и разширено изучаване на английски език”

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ:

ЕЗИЦИ:
Английски език– отлично;
Немски език – добре;
Руски език – добре

Компютърна грамотност: WINDOWS; MS-Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point); Outlook Express, Internet

ПУБЛИКАЦИИ:
- “Местно самоуправление в условията на валутен борд” – бюлетин на Фондацията за реформа в местното самоуправление, 2000 г.;
- “Финансовата децентрализация – още един поглед” - бюлетин на Фондацията за реформа в местното самоуправление, 2003 г.,
- “Политиката на регионално развитие в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз” – Годишник на УНСС, 2005;
- “The process of decentralization in Bulgaria and the necessity of introducing regional self-government” – “Amfiteatru Economic”, Bucharest Academy of Economic Studies, 2006
- “Процесът на интегриране към ЕС и неговото влияние върху регионалните и местните власти в България” – Годишник на Центъра по публична администрация за 2006 г., НБУ,
- “Bulgarian subnational authorities in the process of decentralization of the government” - "Public Finance" списание на Института за реформа в сферата на публичните финанси, Москва, Русия, /под печат/.
- “Развитието на градовете и европейската регионална политика в периода 2007-2013 година” – Европейският град – политики за устойчиво развитие, НБУ, НАОСБ, София, 2007
- “Анализ на практиката на Словакия, Унгария и Чехия по отношение формирането на самоуправляващи се региони”, Годишник на Центъра по публична администрация, Нов български университет, София, 2008, 37 стандартни машинописни страници.


ОБУЧЕНИЯ И СЕРТИФИКАТИ:
- “Основни административни знания и умения” – Институт за публична администрация и европейска интеграция, 2003;
- “Основи на правото на Европейската общност” - Институт за публична администрация и европейска интеграция, 2003;
- “Обучение на преподаватели” – проект за подобряване капацитета на общини и асоциации в България ( програма “Матра” на правителството на Кралство Холандия), 2003;
- “Местно и регионално самоуправление и трансгранично сътрудничество” – Съвет на Европа, 2004, Триест, Италия;
- “Укрепване ролята на местните власти и третия сектор в областта на жилищната политика в България” – Фондация за реформа в местното самоуправление, 2004,
- Семинар “Общи методи за преподаване и за задържане на вниманието”, Център за обучителни ресурси, НБУ, 17.12.2004,
- Обучение “Основни стъпки при разработването и управлението на проекти”, Център за обучителни ресурси, НБУ, 27.12.2004,
- Обучение по “Public Policy”, Калифорнийски политехнически университет, февруари, 2005 и февруари 2006;
- Обучение “Писане и преподаване чрез казуси”, Център за обучителни ресурси, НБУ, март-април, 2006;
- Участие в курс “Финансови взаимоотношения между различните нива на управление и финансов мениджмънт на местно ниво”, Централноевропейския университет, Будапеща, Унгария, юли, 2006,
- Обучение по разработване на нов курс ”Етика в обществените политики”, Централноевропейския университет, Будапеща, Унгария, май, 2007,
- Международна конференция “Европейският град – градоустройство и архитектура, сигурност и отбрана”, София, 18.09.2007.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участия в проекти:
• Проект, финансиран от Шеста рамкова програма на ЕС и свързан с изготвянето на Регионална иновационна стратегия за Южен централен район за планиране – 2003-2004;

• Разработване на образователен модул “Анализ на обществените политики” и на самостоятелен курс с идентично наименование в този модул по проект “Развитие на академичния капацитет на НБУ”, 2003-2006 в партньорство с California State Polytechnic University, Pomona California State University, San Bernardino, февруари 2005 и февруари 2006 г.

Публикации:

1. “Местно самоуправление в условията на валутен борд” – бюлетин на Фондацията за реформа в местното самоуправление, 2000 г.;
2. “Финансовата децентрализация – още един поглед” - бюлетин на Фондацията за реформа в местното самоуправление, 2003 г.,
3. “Политиката на регионално развитие в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз” – Годишник на УНСС, 2005;
4. “The process of decentralization in Bulgaria and the necessity of introducing regional self-government” – “Amfiteatru Economic”, Bucharest Academy of Economic Studies, 2006
5. “Процесът на интегриране към ЕС и неговото влияние върху регионалните и местните власти в България” – Годишник на Центъра по публична администрация за 2006 г., НБУ,
6. “Bulgarian subnational authorities in the process of decentralization of the government” - "Public Finance" списание на Института за реформа в сферата на публичните финанси, Москва, Русия,
7. “Развитието на градовете и европейската регионална политика в периода 2007-2013 година” – Европейският град – политики за устойчиво развитие, НБУ, НАОСБ, София, 2007
8. “Анализ на практиката на Словакия, Унгария и Чехия по отношение формирането на самоуправляващи се региони”, Годишник на Центъра по публична администрация, Нов български университет, София, 2008