facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

доц. д-р Ирена Емилова

доц. д-р Ирена ЕмиловаДепартамент: Администрация и управление

Телефон: 028110620

E-mail: iemilova@nbu.bg

Приемно време: Понеделник 13:00-16:00 620 II Корпус,Вторник 13:30-14:30 620 II КорпусПрофесионална автобиография:

Доктор в ПН 3.8 Икономика /Управление и организация на туризма/
Доцент в ПН 3.9 Туризъм /Мениджмънт на развлекателната индустрия/
Директор на програмен съвет в департамент "Администрация и управление"
Ръководител секция "Туризъм"
Член на ФС на ФДЕНО и ФБО

Основни изследователски интереси в областта на: градския туризъм, туроператорската дейност, мениджмънта на развлекателната индустрия и икономиката на изживяванията.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: конкурентоспособност на туристическите агенции, организация на транспорта в туризма.

Възможности за експертиза в областта на: управлението в туризма, туроператорската и турагентската дейност, туристическите пазари и икономическата политика, развлекателната индустрия, градския туризъм.

Преподавателски интереси в областта на: мениджмънт на туризма, икономика на туризма, туристически пазари, посредническа дейност в туризма

Членство в организации: зам. председател на Българска камара за образование, наука и култура, независим експерт в Национална агенция за оценяване и акредитация към Министерски съвет на Р България; експерт в Междуведомствен съвет за кадрите в туризма към Министерство на туризма

Участие в национални и международни проекти:

2018-2020 НИ 1-28/2018 "Подходи за удължаване на туристическия сезон", съвместно с УНСС, експерт от страна на НБУ
2015-2017 г. НИ 1-14/2015 "Икономическите ефекти от използването на минералните извори в СПА туризма", съвместно с УНСС, експерт
2014-2018 г. проект "Студентски практики", приоритетна ос "Образование и учене през целия живот", ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", академичен наставник
2014-2016 г. НИ 1-8/2014 „Корпоративната социална отговорност на входящите туроператори за повишаване конкурентоспособността на продукта в туристическия бизнес в България“, съвместно с УНСС, академичен наставник
2011-2013 г . НИД НИ 1-12/2011 г. „Идентифициране имиджа на туристическа дестинация България, създаден от туроператори и туристически агенти на европейския туристически пазар“, съвместно с УНСС, експерт
2010-2012 г. – програма Леонардо Да Винчи, Транснационални мрежи по проект „Европейски практики – никога не е късно да се учим“, възможности за обучение и развлечение на хората от третата възраст, експерт
2007-2008 г. проект „Подпомагане развитието на малкия туристически бизнес“, Европейски социален фонд, съвместно в Българска туристическа камара, експерт

Награди: „Сократис“ за стимулиране иновативното мислене на студентите


Публикации:

Емилова И., Туроператорска и турагентска дейност, изд. на НБУ, 2017, 354 с.

Емилова И. в съавт., Въведение в туризма, изд. на НБУ, 2016, 280 с.

Емилова И., Управление и ресурсна осигуреност на развлекателната индустрия, Авангард Прима, София, 2010, 282 с.

Емилова И., в съавторство, Идентифициране имиджа на туристическа дестинация България, създаден от туроператори и туристически агенти на европейския туристически пазар, С., 2012, лично участие: Дейности на туроператори и турагенти, с.98-205.

Емилова И., в съавторство, Основни виждания за стратегия за устойчиво и перспективно развитие на българския туризъм за периода 2007 – 2013 година, Научни трудове том II, изд. на МВБУ – гр. Ботевград, 2006, 60 с.

Емилова И., Диагностика на финансово-икономическата осигуреност на туристическа агенция, Научни трудове БКОНК, том II, София, 2013, 50 с.

Emilova I., Entertainment services in the balance of leisure, Journal: Science&Research of The Bulgarian Chamber For Science, Education And Culture, 2012, 15 с.