facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

доц. д-р Албена Павлова

доц. д-р Албена ПавловаДепартамент: Администрация и управление

Телефон: 0888949168

E-mail: agpavlova@nbu.bg

Приемно време: Вторник 11:00-13:00 212 II Корпус,Сряда 13:00-15:15 212 II Корпус,Четвъртък 14:30-16:15 212 II КорпусПрофесионална автобиография:

Доцент в научно направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (реклама и публичен брандинг) - НБУ, 2016


Образование:

Доктор - научно направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Реклама) - тема на дисертацията: "Еротиката в рекламата - семиотични и комуникативни аспекти" - Софийски университет, Факултет по журналистика и масова комуникация – 2009-2011

Магистър по логопедия - програма „Езикова и речева патология“, тема на магистърската теза: "Обществени нагласи и обществена осведоменост за езиковите нарушения в детска възраст" - НБУ, Департамент „Здравеопазване и социална работа“ - 2015-2018

Бакалавър “Реклама и маркетинг” - тема на бакалавърската теза: “Сексът и еротиката в рекламата” - Нов Български Университет, Департамент “Кино, реклама и шоубизнес” – 1998-2004

Магистър (пет годишен курс на обучение) "Биолог" със специализация по “Хидробиология и опазване на водите” - тема на дипломната работа: “Окислителна способност на Tiobacillus Ferooxidans при ниска концентрация на субстрат” - Софийски университет "Св. Климент Охридски", Биологически факултет - 1986-1992

Национална природо-математическа гимназия "Акад. Иван Ценов" – 1983-1986 Диплома за средно образование – специалност “Лаборант на биохимични анализи”.


Дипломи, специализации, сертификати:

октомври 2006 Сертификат - Архивиране и защита на информацията в Windows
октомври 2006 Сертификат - Създаване на база данни с MS Access
февруари 2008 Сертификат - Рефлективната практика: да се учим преподавайки
юни 2009 ECDL Certificate – Европейска диплома за компютърни умения – седем модула
март 2010 Сертификат - Завършена програма за подготовка на тютори, НБУ (по проект)
юни 2010 Сертификат - Завършен курс “Митологичното мислене” в СУ
юни 2013 Сертификат за участие в Трета международна научна конференция по проблемите на цвета и цветознанието на страните от Югоизточна Европа
октомври 2015 Сертификат за участие с презентация на тема: “Цветовата символика в рекламите на храни” в Национална научна конференция с международно участие на тема: “Цвят и храни”, Варна 9-11 октомври 2015 г., организатори Медицински университет Варна, Група Цвят България и IW клуб “Варна – Еуропеа“
ноември 2015 Удостоверение за участие в практически семинар за специалисти на тема: Сензорна терапия, С-Иввена, Пловдив
юни 2016 Сертификат за участие с презентация на тема: „Езикът на цветовете в рекламите на парфюми“, в Научна конференция с международно участие „Цвят и език“ - София 01 юни 2016
юни 2018 Сертификат за участие с презентация на тема: „Публично отговорната реклама“, в Международна кръгла маса „Статукво, предизвикателства и промени в публичната администрация“, 11 юни 2018, НБУЧленство в научни организации и други:
От 2013 Член на група Цвят България
2019 Член на организационния комитет на международна научна конференция и сборник: ISTAKNUTI TEMATSKI ZBORNIK RADOVA VODECEG NACIONALNOG ZNACAJA (M-44) TRANSGRANICNA SARADNJA, PREDUZETNISTVO I BEZBEDNOST SA OSVRTOM NA ZLATAR I NOVU VAROS EDICIJA BEZBEDNOST U POSTMODERNOM AMBIJENTU KNJIGA XXVIII


Членство в университетски съвети и комисии:
2017- до сега член на комисията за оценка на преподавателите към ФДЕПО
2017- до сега член на Комисията по акредитация на ФДЕПО
2016- до сега член на Факултетния съвет на БФ на НБУ
2016- до сега член на Комисия за разглеждане на проекти от фонд „Учебни програми“ към МФ на НБУ
2016-2020 член на Библиотечния съвет на НБУ

Административен опит в НБУ:
2019 - до сега Нов български университет – програмен консултант
2014 - 2016 Нов български университет – програмен консултант
2013 - 2014 Нов български университет – програмен директор
2012 - 2013 Нов български университет – директор на Център за обучителни ресурси
2006 - 2012 Нов български университет – специалист в Център за обучителни ресурси

Участия в събития и интервюта:
2020 Участие в работните групи за избор на "Цвят на годината 2021", организатор - Оргахим, широко медийно отразено - https://www.orgachim.bg/koi-shte-e-cvetut-na-2021/
2020 Участие в изследователския екип и комисията за избор на герб на Община Овча купел, ръководител на проекта - медийно отразяване - https://ovchakupel.bg/%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BB/
2019 Участие в „Цвят на годината 2019“, организирано от Оргахим. Отразено широко медийно: https://www.orgachim.bg/%D1%86%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-2019/ ; https://gradat.bg/produkti-i-tehnologii/orgahim-izbra-organik-nyuans-na-zelenoto-za-cvyat-na-2019-g и други.
2018 интервю, Актуално в НБУ. Отразено на: https://news.nbu.bg/bg/actuals/doc-d-r-albena-pavlova-nbu-e-izkljuchitelno-novatorski!29448

Изложби:
Самостоятелна акварелна изложба "Емоции в малък формат", 2020 - https://news.nbu.bg/bg/events/izlozhba-emocii-v-malyk-format!42173


Научни интереси:
реклама, публичен брандинг, приложна семиотика - визуална и лингвистична символика, административни комуникации


Публикации:

Монографии:
1. Секс, еротика, реклама. Нова звезда, С., 2013, ISBN: 978-954-8933-74-2

2. Реклама, публичен брандинг, нормативна уредба. Нова звезда, С., 2015, ISBN: 978-619-198-014-7

Статии:
1. Употреба на секса и еротиката в рекламата, в: сп. Социална медицина, бр. 1-2, 2005, стр. 46-49, ISSN 1310-1757

2. Косата като знакова система, в: Studia Semiotica, vol I, 2009, електронно издание, НБУ, 2009, Available from: [http://ebox.nbu.bg/semiotika10/view_lesson.php?id=174], ISBN: 978-954-535-633-9

3. Еротиката в рекламите – физиологичната гледна точка, в: сп. Социална медицина, бр. 1, 2010, стр. 30-32, ISSN 1310-1757

4. Знаковата система на цветовете, в: Научно електронно списание Медии и обществени комуникации, изд. УНСС, бр. 7, 2010, раздел “Реклама”, Available from: [www.media-journal.info]

5. Пространството от гледна точка на сексуалността, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 17, 2010, ISSN 1311 - 4883

6. El cabello como sistema de signos, Revista Chilena de Comunicacion, publicacion editada por nuestra Casa de Estudios, XII, 2010

7. Рекламата като част от средата. Амбиент рекламата, Научно електронно списание Проблеми на постмодерността, том 2, бр. 1, ЮЗУ “Неофит Рилски”, ISSN:1314-3700, Available from: [http://ppm.swu.bg/media/34443/pavlova,a.%20advertising%20as%20part%20of%20environment.pdf]

8. Рекламата като част от публичната среда, Годишник 2012/том 7, Център по публична администрация, НБУ, 2012, ISSN 1313-476, Available from: [http://ebox.nbu.bg/pa2012/7_A.Pavlova.pdf]

9. Червеното и черното – символика в рекламата. Балканколор 2013, електронно издание, 2013, ISSN 1313-4884

10. Еротиката в рекламата - знаковата система на дрехите. Знаковата система на татуировките, Научен електронен архив на НБУ, 2013

11. Синьото - изборът на публичната администрация, Годишник на департамент "Публична администрация", том 9, 2014, ISSN 1313-476

12. Философски за стерилитета, електронно списание "Сигурността", достъпно на: http://www.sigurnostta.com/Publicistika/ster.html

13. Рекламная коммуникация и культурная среда. Современные коммуникации: социально-экономические и культурологические аспекты: сборник материалов международной научно-практической конференции (9 октября 2014 г.) / науч. ред. У. А. Назарова. – Уфа : БАГСУ, 2014, ISBN 978-5-4457-0067-8

14. Текст и контекст в рекламата, Годишник на департамент "Кино, реклама и шоубизнес", НБУ, 2014q ISSN 2535-1079

15. Имидж, репутация, бранд, Научно електронно списание Проблеми на постмодерността, том 5, бр. 1, ЮЗУ “Неофит Рилски”, 2015, ISSN:1314-3700

16. Недооценената реклама, Годишник на департамент "Публична администрация", том 10, 2015, ISSN 1313-476

17. Цветовата символика в рекламата на храни, Сборник с доклади от научна конференция с международно участие "Цвят и храни", Варна, 2015, ISSN 2367-7813

18. Езикът на цветовете в рекламите на парфюми, Сборник с материали от научна конференция с международно участие „Цвят и език“ - София 01 юни 2016, ISSN: 1314-6564

19. Носители на етични правила в рекламата, Научно електронно списание Проблеми на постмодерността, Том 7, Брой 1, ЮЗУ “Неофит Рилски”, 2017, ISSN:1314-3700, достъпна на: http://ppm.swu.bg/media/45739/pavlova_a_%20nositeli%20na%20etichni%20pravila.pdf

20. За морала и етиката в рекламата, Годишник 2017/том 2, Департамент „Аадминистрация и управление“, НБУ, 2017, ISSN 2603-2961 (CD)и ISSN 2603-297X (Online)

21. Свободата и сексуалността в рекламите на цигари, Сборник "Семиотика на всекидневния живот: Дискурсите на тютюна“, ЮЦСИ, НБУ, 2017, ISBN 978-619-233-017-0, достъпна на: http://ebox.nbu.bg/tobacco2017/view_lesson.php?id=14

22. Публично отговорната реклама, Годишник на департамент „Администрация и управление“ т. 3, 2018, НБУ, 2019 ISSN 2603-2961 (CD) и ISSN 2603-297X (Online)

23. Мисия - благотворителност, Списание за университетска култура "Следва", бр.39, 2019, ISSN 1311-9060

24. Българската мечта - поглед през рекламите. Годишник на департамент „Администрация и управление“ т. 4, 2019, НБУ, 2020 ISSN 2603-2961 (CD) и ISSN 2603-297X (Online) - достъпно на: https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-4-2019-issn-2603-297-x-online

25. Реклама и брандинг в публичното управление, В: TEMATSKI ZBORNIK RADOVA TRANSGRANICNA SARADNJA, PREDUZETNISTVO I BEZBEDNOST SA OSVRTOM NA ZLATAR I NOVU VAROS, knjiga XXVIII, proceedings medunarodna naucna konferencija, Editor Prof. dr Slobodan Neskovic, Beograd, 2019, ISBN: 978-86-85985-39-3

26. Комуникиране на сигурността, В: Сборник с доклади от международна научна конференция - ISTAKNUTI TEMATSKI ZBORNIK RADOVA VODECEG NACIONALNOG ZNACAJA „DRUSTVO I C O V I D – 19“, KNJIGA XXXI PROCEEDINGS MEDUNARODNA NAUCNA KONFERENCIJA Editor Prof. dr Slobodan Neskovic, Beograd, 2020, ISBN: 978-86-85985-43-0

27. Рекламата по време на COVID пандемия (в съавторство с Мартин Вършев), В: Сборник от конференция, 2021, под печат

28. Виждане, чуване и разбиране в съвременния свят, В: Сборник от конференция, 2021, под печат

29. Знаковите места на София- символика и исторически наслагвания, В: Сборник материали от Школа "Политики и иновации за градовете", 2021, под печат