facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

д-р Димитър Матев

д-р Димитър МатевДепартамент: Администрация и управление

Телефон: 02/971-2558

E-mail: dmatev@bilsp.org

Приемно време: -Професионална автобиография:

д-р ДИМИТЪР МАТЕВ

е заместник-председател на Балканския институт по труда и социалната политика от март 2003 г. Отговаря за идентифицирането, изготвянето и управлението на програмите, проектите и провеждането на обучения. Освен това е хоноруван преподавател в Нов български университе и в Американския университет в България. Организира и координира работата на БИТСП в областта на корпоративната социална отговорност. Изнася лекции по управлението на проекти, предприсъединителните и структурните фондове на Европейския съюз с акцент върху развитието на човешките ресурси, както и по корпоративна социална отговорност Участвувал е в лекторските екипи на Института по публична администрация и европейска интеграция и на Фондацията за развитие на местното самоуправление.

Д-р Матев е експерт по корпоративна социална отговорност (КСО). Член е на Консултативния съвет към министъра на труда и социалната отговорност по изпълнението на Стратегията за Корпоративна социална отговорност, национален експерт е по КСО в проекта на Организацията за индустриално развитие на ООН, а също така е водещ социален одитор на Асоциацията за честен труд (FLA)за Българиа, Албания и Словакия. Работил е дълго време по проблемите на изграждането на административен капацитет за планиране, програмиране, управление, мониторинг и оценка на програми и проекти в социалната сфера, финансирани от международни донори като Европейския съюз, Световната банка, Програмата на ООН за развитие и др. Участвал е в работните групи за изготвянето на позицията на България по преговорни глави 2 “Свободно движение на хора”, глава 13 “Заетост и социални въпроси”, глава 16 “Малки и средни предприятия” и глава 21 “Регионална политика”. Бил е член на Централното координационно звено, изготвило първия Национален план за икономическо развитие 2000-2006 гг. и е координирал написването на частта от плана, свързана с приоритетите на развитието на човешките ресурси и социалната политика, включително Стратегията за развитието на човешките ресурси. Ръководил е екипа и има основен принос за разработване и реализиране на стратегията за изграждане на административен капацитет в Министерството на труда и социална политика за децентрализирано управление на програми и проекти, финансирани от предприсъединителния инструмент “Програма ФАР” и впоследствие от Европейския социален фонд (EDIS).

Той е получил магистърска степен в областта на информационно-управляващите системи и е защитил докторска дисертация в областта на управлението на гъвкави автоматизирани производствени системи в Санкт-Петербургския електротехнически университет.

ОСНОВНИ ПУБЛИКАЦИИ

The Corporate Social Responsibility in Bulgaria, Revue Management & Avenir, RSE:Enjeux et apports pour les acteurs economiques europeens - 23 - Avril 2009, France.
Предприсъединителни фондове на Европейския съюз и Европейския социален фонд, сп. Публична администрация – бр.3, 2003 г., София
Предприсъединителни структурни инструменти за развитие на човешките ресурси – програма ФАР, компонент “Икономическо и социално сближаване”, Българските общини и предприсъединителните финансови инструменти на ЕС, ФРМС, 2003 г., София
Мониторинг на програми и проекти, финансирани от ЕС, сп. Публична администрация – бр.2, 2004 г., София
Оценка на програми и проекти, финансирани от ЕС, сп. Публична администрация – бр.2, 2004 г.
Управление на схеми за безвъзмездна помощ, Управление на проекти, финансирани от предприсъединителните фондове на ЕС – специализиращ модул 2 “Изпълнение на проекти”, Варненски свободен университет, 2004 г.
Мониторинг и оценка на проекти, Управление на проекти, финансирани от предприсъединителните фондове на ЕС – специализиращ модул 3 “Финансово управление, мониторинг и оценка на проекти”, Варненски свободен университет, 2004 г.