facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

ас. д-р Виолета Донева-Янкулова

ас. д-р Виолета Донева-ЯнкуловаДепартамент: Администрация и управление

Телефон: 0887774588

E-mail: advice.co@gmail.com

Приемно време: -Професионална автобиография:


Доктор по Икономика и управление по научна специалност 3.8. „Икономика и управление” (Усъвършенстване на организационната култура в хотелиерството) Асистент в департамент "Администрация и управление" на НБУ. Основни изследователски интереси в областта на: Бизнес комуникации в туризма, организационна култура, културен и здравен туризъм. Допълнителни изследователски интереси в областта на: туристическата политика, управлението на качеството в туризма, сомелиерство и винена култура, винен туризъм, Туристическа реклама и PR, информационни технологии в сферата на туризма, круизен туризъм Възможности за експертиза в областта на: консултиране в туризма, ивент мениджмънт. Преподавателски интереси в областта на: бизнес комуникациите в туризма, , хотелиерство и ресторантьорство, туристически дестинации, управление на организационната култура и качеството.Публикации:

1. Донева-Янкулова,В., Еволюция на теоретичната мисъл за организационната култура в хотелиертството, Авангард прима, София, 2013
2. Донева-Янкулова,В., Особености на организационната култура в хотелиерството, Авангард прима,София, 2013
3. Донева-Янкулова,В., Добри практики на организационната култура в хотелиерството, Авангард прима, София, 2013
4. Донева-Янкулова,В., Усъвършенстване на организационната култура в хотелиерството, Авангард прима, София, 2018
5.Doneva, V, Digital transformation in supply and demand in tourism - 2019 - Scientific works BKONK, journal, 107-118 p.
6. Донева, В, Национална идентичност, глобализация, моделиране в туризма – Авангард прима, София, 2013 г. – 40 стр.
7. Doneva, V., Ianeva, M., Basmadzhieva, S., Georgieva, R. - Сonsulting assessment of the potential for development of health tourist areas: the case of Bulgaria - Tourism & Hospitality Industry 2022, Congress Proceedings, pp. 97-112