facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Годишник на департамент „Администрация и управление“ т. 2, 2017, ISSN 2603-297X (Online)

korica-godishnik-2-2017_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент „Администрация и управление“ т. 2, 2017, ISSN 2603-297X (Online)

Yearbook of "Administration and Management" Department, Vol. 2, 2017, ISSN 2603-297X (Online)

Годишници

„Годишникът на департамент „Администрация и управление“ се явява първоприемник на годишника на департамент „Публична администрация“, излизал в продължение на 10 години. Това е неговият втори том.

След обединението на департаментите „Бизнес администрация“ и „Публична администрация“, се създаде възможност за ново, по-разширено академично сътрудничество и по-широко научно поле, чиито израз намери отражение в тематиката и структурата на сборника. Тази година той съдържа статии в две направления - „Публично управление и публични политики“ и „Бизнесмениджмънт и управление на туризма“.

В него освен преподаватели и докторанти от трите секции на департамента, със студии и доклади участват и колеги от Русия.“

Изтегли целия том от тук

 

Съдържание

 

Публично управление и публични политики

 

Противоречия в регионалната политика на ЕС
проф. д-р Людмил Георгиев

 

Влияние на глобализацията и регионализацията върху управлението в публичната сфера
гл. ас. д-р Гергана Кресналийска, гл. ас. д-р Олга Чорбаджийска

 

Административната реформа в министерството на вътрешните работи и искането на омбудсмана за противоконституционост
проф. д-р Николай Арабаджийски

 

Приложението на емоционалната интелигентност в публичната администрация
доц. д-р Валентин Василев, докторант Цветелина Бельовска

 

Проблеми на политиката за младежка заетост и безработица в България
гл.ас. д-р Мариана Димитрова

 

Възможности за стимулиране на промените в публичната администрация чрез мотивация на служителите
ас. д-р Миглена Ангелова

 

Гражданско участие – проявления и характеристики в България
гл. ас. д-р Ангел Стефанов

 

Местните публични политики и ролята на заинтересованите страни в контекста на ефективното регионално развитие
доц. д-р Валентин Василев, докторант Костадин Георгиев

 

За морала и етиката в рекламата
доц. д-р Албена Павлова

 

Concept and Structure of a Sports Product
I. Ponkin, A.I. Redkina

 

Концепция сложных моделей децентрализации государственного управления
Кашуро, Ольга Александровна

 


Бизнес мениджмънт и управление на туризма


Бизнесът на 21-ви век – възможности, регулации и бариери
доц. д-р инж. Кирил Радев

 

Съвременни тенденции и подходи в мултинационалните компании: глобализация, лидерство, човешки капитал и управление на таланти в мултикултурна среда
докторант Мартин Зафиров

 

Между реалния и дигиталния свят – общуване и нагласи за учене
гл. ас. д-р Мария Иванова

 

Прогнозиране на риска от несъстоятелност с модел, базиран на дискриминантен анализ, адаптиран за българските условия
докторант Екатерина Цветанова

 

Предизвикателства пред маркетинга и мениджмънта на туристическа дестинация
д-р Милена Караилиева

 

Планинският туризъм в концептуалния модел за туристическото райониране на България
гл. ас. д-р Теодора Ризова

 

Стажовете на студентите по туризъм - активно партньорство между университетите и бизнеса
доц. д-р Соня Алексиева, Славянка Стамова