facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Годишник на департамент „Администрация и управление“ т. 1, 2016, ISSN 2603-297X (Online)

adm-i-upr-godishnik-t1-2016_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент „Администрация и управление“ т. 1, 2016, ISSN 2603-297X (Online)

Yearbook of "Administration and Management" Department, Vol. 1, 2016, ISSN 2603-297X (Online)

Годишници

Годишникът на департамент „Администрация и управление“ 2016 г. се явява първоприемник на годишника на департамент „Публична администрация“, излизал в продължение на 10 години.

След обединението на департаментите „Бизнес администрация“ и „Публична администрация“, се създаде възможност за ново, по-разширено академично сътрудничество и по-широко научно поле, чиито израз намери отражение в тематиката и структурата на сборника.

В него освен преподаватели и докторанти от трите секции на департамента, със студии и доклади участват и колеги от Русия и Германия.

Първият том на този сборник е посветен на 25 годишнината от създаването на Нов български университет и е научно-образователен продукт, чрез който авторите му изразяват уважението си към труда и всеотдайността на всички участници в този смело експериментиран духовен градеж.

Проф. д-р Людмил Георгиев

 

Съдържание

 

Регионално развитие, публични политики и законодателство


Приложимост на операционния мениджмънт в публичния сектор

гл. ас. д-р Ангел Стефанов

Електронната община и електронните услуги в контекста на ефективен мениджмънт в публичния сектор (на примера на община Благоевград)
доц. д-р Валентин Василев

Възможности за приложение на менторството в публичната администрация
Цветелина Иванова Бельовска

Усъвършенстване на системата за управление на публичините финанси в Република България
проф. д-р Николай Арабаджийски

Изпреварващото ни развитие на висшето образование
проф. д-р Людмил Любомиров Георгиев

Системи за оценяване и конвертиране на оценки в контекста на международната студентска мобилност
гл. ас. д-р Елена Благоева

Длъжности на служителите в службите за сигурност и обществен ред на МВР
д-р Румен Иванов Гигов

Насърчаване на солидарност в многообразието (законодателна рамка в България и антидискриминационни механизми по отношение на имигрантите)
д-р Мария Александрова Иванова

Стратегии как инструменты государственного управления: специфика, технологии, механизмы
Малик Елена Николаевна, кандидат политических наук, доцент


Бизнес администрация и туризъм

Мениджмънт, лидерство, организационна култура и влиянието им върху мотивацията на човешкия капитал в съвременната организация
Цанко Донков

Датският модел за пазар на труда – чудо или резултат от добре проведени реформи
гл. ас. д-р Мариана Димитрова

Методология за адаптация на модела на Altman за прогнозиране на риска от несъстоятелност за българските условия
Екатерина Цветанова

Предизвикателства пред експортната политика на българия след присъединяването в Европейския съюз
гл. ас. д-р Ирена Николова

Управленски подход и методология за оценка и мониторинг на процесите на хармонизиране на националната железопътна система с железопътната система на Европейския съюз
доц. д-р Кирил Генадиев Радев

On ipr – aspects of open innovation concepts for industry 4.0
Thomas Hoffmann, Associate Professor

Интернет на вещите – възникване, същност и разграничение
Петър Алексиев

Новите реалности в туристическите пътувания
доц. д-р Ирена Емилова

Състояние и възможности за развитие на селският туризъм в България
гл. ас. д-р Теодора РизоваПолитология и публични политики

Институциональный аспект влияния политической элиты на общественное сознание
Меркулов Павел Александрович, доктор исторических наук

Самоорганизация молодых граждан как важный фактор формирования государственной молодежной политики
Комарова Марина Сергеевна

Специфика формирования политико-правового сознания молодежи в современной России
Иванова Ксения Александровна