facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Актуално

nbu-cover_678x410_crop_478b24840a
06.06.2016 13:00

Публичен научен форум по конкурс за академичната длъжност „доцент“

Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (реклама и публичен брандинг)

Корпус 1, 407 аудитория „Доцент Бойчо Кокинов“

Организатори:
департамент „Администрация и управление“,
секция „Публична администрация“

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Албена Ганчева Павлова

Научно жури в състав:
1. проф. д-р Людмил Любомиров Георгиев, НБУ
2. проф. д-р Михаил Босилков Мелтев, НБУ
3. проф. Руси Маринов Ванчев, д.н., НБУ
4. доц. Петя Александрова Александрова, д.н., НБУ
5. проф. д-р Грета Николаева Дерменджиева, СУ „Св. Климент Охридски“
6. проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
7. доц. д-р Стефан Димитров Серезлиев, , ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Участници:
преподаватели и студенти от програмите на департамент