facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

 

Ръководител

проф. д-р Кристиян Хаджиев

корпус 2, офис 620

тел.: 02/8110 629, в. 26202

e-mail: khadjiev@nbu.bg

 

Секретар

Катя Попова
корпус 2, офис 620
тел.: 02/8110 620
e-mail: kpopova@nbu.bg

 

 

 

Департамент „Администрация и управление“ е създаден с решение на Академичния съвет от 23.02.2016 г. като правоприемник в бизнес обучението и преподаването на департаменти „Бизнес администрация“ и „Публична администрация“. Департаментът обхваща специализираните научни изследвания и преподаване на специалностите в областта на бизнес икономиката, публичната администрация и туризма. Той провежда обучението по две професионални направления: 3.7. Администрация и управление и 3.9. Туризъм.

 


Научноизследователската дейност на департамент „Администрация и управление“ е в областта на корпоративното управление, иновационния мениджмънт, публичната администрация, туризма, хотелиерството и европейските транспортни политики, институционалния опит и трайните тенденции на развитие в страните – членки на ЕС. Тя е базирана върху съвременните теоретични системи на институционалната икономика и управление и има амбицията да създава научни продукти в областта на бизнеса и администрацията, съобразени с българските особености на институционалната среда и структура.

 


В сътрудничество със световно признати университетски центрове се осъществяват изследвания и преподаване на проблемите на корпоративната социална отговорност, социалното и екологичното счетоводство и отчетността на устойчивото развитие, механизмите на вземане на управленски решения, основани на принципите на корпоративните практики и адаптирани към туристическата фирма.


Департаментът провежда няколко постоянни семинара: „Мениджмънт и лидерство“ с участието на студенти и докторанти; междудепартаментен семинар „Актуална икономика и бизнес“, междууниверситетски семинар „Иновативните решения в туризма“ в рамките на симпозиум „Наука без граници”;  студентски семинар „Новите реалности в туризма“ в рамките на постоянно действащия студентски научен форум „Новите реалности в икономиката и ролята на съвременната наука“ и съвместно с Българската камара за образование, наука и култура.


Департамент „Администрация и управление“ издава Годишник, в който се публикуват студии на преподаватели и докторанти, проекти и курсови разработки на студенти.


Департаментът има сключени договори за обмен на студенти по програма „Еразъм“ със следните университети: Алма Матер Студиорум – Болоня, вкл. филиалите му в Римини и Форли; Авейро – Португалия; Лудвигсхафен – Германия; Догуш – Турция и други. Студентите, осъществяващи обмен като стипендианти по програма „Еразъм“, се обучават в чуждестранните партньорски университети, като им се признават кредитите от успешно завършените в чужбина курсове.

 

 Стажове