facebook

DepartmentAdministration and Management

Department Council

BUSINESS ADMINISTRATION SECTION

 

Prof. Kristian Hadzhiev- Head of section
e-mail: khadjiev@nbu.bg

Assoc. Prof. Dimitar Panayotov
e-mail: dimpanayotov@abv.bg

Prof. Tonino Pencarelli
e-mail: tonino.pencarelli@uniurb.it

Assoc. Prof. Gian Italo Bischi
e-mail: gian.bischi@uniurb.it

Assoc. Prof. Guiseppe Travaglini
e-mail: giuseppe.travaglini@uniurb.it

Assoc. Prof. Mara Del Baldo
e-mail: delbaldo@uniurb.it

Assoc. Prof. Kiril Radev
e-mail: kgradev@nbu.bg

Assoc. Prof. Ninel Kioseva
e-mail: nkioseva@nbu.bg

Assoc. Prof. Elmira Bancheva
e-mail: ebancheva@nbu.bg

Assoc. Prof. Nadya Marinova
e-mail: nmarinova@nbu.bg

Prof. Dimitre Nikolov
e-mail: dnik_sp@yahoo.com
Assoc. Prof. Victor Avramov, PhD
e-mail: victor.st.avramov@gmail.com

Assist. Prof. Aleksandar Pojarliev, PhD
e-mail: apojarliev@nbu.bg
Assist. Prof. Vanya Hadjieva, PhD
e-mail: vhadjieva@nbu.bg

Assoc. Prof. Mariya Ivanova, PhD
e-mail: maivanova@nbu.bg

Assist. Prof. Juliana Hadjitchoneva, PhD
e-mail: jhadjitchoneva@nbu.bg
Assist. Prof. Ekatherina Tzvetanova, PhD
e-mail: ecvetanova@nbu.bg

Assist. Prof. Maria Tumbeva Ph.D.

e-mail: mtumbeva@nbu.bg


PUBLIC ADMINISTRATION SECTION


Prof. Nikolay Arabadjiiski Ph.D. – Head of section
е-mail: n_arabadjiiski@nbu.bg

Prof. Ludmil Georgiev Ph.D.
е-mail: lgeorgiev@nbu.bg

Assoc. Prof. Georgi Peev
e-mail: gpeev@nbu.bg

Assoc. Prof. Juliana Galabinova
e-mail: jgalabinova@nbu.bg

Assist. Prof. Milena Karadjova
e-mail: mkaradjova@nbu.bg

Assoc. Prof. Albena Pavlova
e-mail: agpavlova@nbu.bg

Assist. Prof. Mariana Dimitrova Ph.D.
e-mail: m.dimitrova@nbu.bg

Assist. Prof. Angel Stefanov
e-mail: astefanov@nbu.bg
Assist. Vanya Bankova Ph.D.
e-mail: vbankova@nbu.bg

TOURISM SECTION


Assoc. Prof. Irena Emilova – Head of section
e-mail: iemilova@nbu.bg

Assoc. Prof. Sonya Alexieva
e-mail: salexieva@nbu.bg

Assoc. Prof. Milena Karailieva
e-mail: mkarailieva@nbu.bg

Assoc. Prof. Teodora Rizova Ph.D.
e-mail: teavel@abv.bg

Assist. Prof. Margarita Misheva Ph.D.
e-mail: mmisheva@nbu.bg

Assist. Violeta Doneva Ph.D.

email: vdoneva@nbu.bg