facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

преп. Нина Хаджимихайлова

преп. Нина ХаджимихайловаДепартамент: Администрация и управление

Телефон: 0579 6 20 23

E-mail: nhadjimihailova@nbu.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:


Нина Михайлова Хадйимихайлова е преподавател в департамент „Бизнесадминистрация” , БП „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”. Води курсове по професионална терминология на немски език – Fachdeutsch im Tourismus, бизнескомуникации на чужд език, втори чужд език – немски. В рамките на аудиторните и извънаудиторните курсове – организира и провежда изследвания и събеседване по отношение на добри практики в обслужването на чуждестранните туристи.