ДепартаментАдминистрация и управление

проф. д-р Николай Арабаджийски

проф. д-р Николай Арабаджийски

Име: проф. д-р Николай Запринов Арабаджийски

e-mail: n_arabadjiiski@nbu.bg

Академична длъжност: професор

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: държавното и публичното управление; организацията, управлението и функционирането на публичната администрация; публичния мениджмънт; стратегическото управление в публичната сфера

Допълнителни изследователски интереси в областта на: администрацията на сигурността и отбраната; полицейската администрация; управлението на службите за сигурност и обществен ред

Възможности за експертиза в областта на:  администрацията и управлението; националната сигурност

Преподавателски интереси в областта на: държавното и публичното управление; стратегическото управление; публичната администрация; публичния мениджмънт; службите за сигурност и обществен ред

Членства в организации: 

от 2009 г. е научен редактор на Годишника на Департамент „Публична администрация“ на НБУ;

от 2010 г. е член на международния редакционен съвет на научно-методическото и теоретично списание „Социосфера“, издавано в Русия;

от 2014 г. е член на международния научно-консултативен съвет на „Средноруский вестник общественых наук“, издаван от Орловския филиал на Руската академия за народно стопанство и държавна служба при Президента на Руската федерация;

от 2014 г. е член на редакционния съвет на научно-практическото списание „Икономика и управление“, издавано от Башкирската академия за държавна служба и управление при Президента на Република Башкортостан.

Участие в национални и международни проекти:

 Проект BG051PO001-3.3.07-0002, “Студентски практики“, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 2013-2014 - академичен наставник.

Проект „Организация и провеждане на специализирани обучения на групи служители на Регионална здравна инспекция – Стара Загора по проект “Усъвършенстване на квалификацията и придобиване на нови професионални умения от служителите в РЗИ – Стара Загора, чрез организиране и реализиране на специализирани обучения”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд, договор № ЦА12-22-72/02.09.2013 г. - лектор по обособена позиция № 1: „Стратегическо планиране в публичния сектор”.

Проект - Кръгла маса с международно участие на тема "Образование, изследвания и кариерно развитие в публичната администрация" - финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ, 2013 г. - член на екипа на проекта.


По-важни публикации:

Монографии:

  • Организация на публичната администрация в Република България. НБУ. С, 2010
  • Публично управление. Нова образователна парадигма на теорията на публичното управление. Класика и Стил. С., 2008
  • Организация и управление на полицейското обучение в Република България. Академия на МВР. С., 2002
  • Горската и ловната стража в Република България – организация и управление. Фенея. С., 2003
  • Полицейската служба в МВР. Фенея. С., 1998

 Учебници:

  • Държавно и публично управление. НБУ. С., 2014
  • Администрация на сигурността и отбраната. Военно издателство. С., 2007
  • Основи на публичната администрация. Обща част. Сиела. С., 2005
  • Основи на публичната администрация. Специална част. Сиела. С., 2005
  • Полицейска администрация. Академия на МВР. С., 2002