ДепартаментАдминистрация и управление

проф. д-р Людмил Георгиев

проф. д-р Людмил Георгиев

 

Име: Проф. д-р Людмил Георгиев

e-mail: lgeorgiev@nbu.bg

Академична длъжност: професор

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: Местното управление и администрация, Регионална икономика и регионално развитие, Публични политики в регионалното и местно развитие, Оценяване на изследователски и образователни проекти

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Университетско управление, международна университетска дейност, научни изследвания

Възможности за експертиза в областта на: Анализ и управление на регионалното развитие, Местно самоуправление и администрация, Публична администрация, включително сравнителна публична администрация, Структурни фонове на ЕС, Публични политики, Стратегии и структури за териториално развитие, Оценка на образователни и изследователки проекти, Обучителни системи за държавни служители: дистанционно обучение, обучителни мрежи и др., Развитие на системите за висше образование, Институционална и програмна акредитация.

Преподавателски интереси в областта на: Регионалната икономика, местното управление, публичната администрация, сравнителна публична администрация, Регионализация и глобализъм на световното развитие.

Образование:  

1968 г. - средно образование, СПГ Асен Златаров“, гр. София

1975 г.  - висше икономическо образование, ВИИ „Карл Маркс“, София

1987 г. - кандидат на икономическите науки (доктор), ВИИ „Карл Маркс“

 Членство в организации: 

1991 – 1994г. член на Настоятелството на Нов Български Университет

1992-1998 експерт в програма “Държава и право” на Фондация Отворено общество, София

1993 - член на Европейската мрежа по урбанизъм и регионалистика със седалище в Лондон (EURRN)

1993-2001 член на Мрежата на институтите и училищата по Публична администрация за страните от Източна и Централна Европа

1993-1995 член на редакционната колегия на сп."Администрация"

1993 - член на Асоциацията по регионални изследвания (Международен форум за политики в регионалното развитие и научни изследвания)

1994 - член на академичния съвет на Нов Български университет

1994г. Рецензент на проекта за Закон за Регионалното развитие на Република България

1995-1996 г. Главен консултант към Министерство на образованието по разработването на програма за административната реформа в България Дейност по програмата “ФАР” на Европейския съюз.

1995 – 1997 г.Научен секретар на Центъра по публична администрация към Министерски съвет на Република България.

1997 – 1998г. Главен експерт по проекта на ФАР (ЕС) “Реформа на държавната администрация в България, PHARE BG 9317. Министерски съвет на Република България

1997 - член на Съвета по администрация към Международния институт по административни науки

1997 – 1998    член на комисията по изработване на критериите и показателите за оценка и акредитация на българските университети към Националната агенция по оценяване и акредитация към Министерски съвет на Република България

1998 – експерт по акредитация на университети към Националната агенция по оценяване и акредитация към Министерски съвет.

1999 – 2005г. член на Българо-Американската комисия за академичен обмен “Фулбрайт”

1996 -  2004г. член на редакционната колегия на специализираното икономическо сп.”Алтернативи”

2000 – 2003г. член на Висшия експертен съвет към Министерство на регионалното развитие и благоустройството

2000 – 2005г. член на консултативния съвет към Института по публична администрация и европейска интеграция към Министерски съвет

2000 – 2003 -             член на Комисията са консултиране и селектиране на проекти на Мрежата на институтите и училищата по Публична администрация за Централна и Източна Европа.

2000 – 2001г. член на Висшия експертен съвет към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

2002г. -Награда за най-добър преподавател за годината в Нов Български университет.

2003 – 2006 г. член на Програмния комитет на Европейската изследователска област “Наука и общество”, към Генералния изследователски директорат, Европейска комисия на Европейски съюз

2004 - 2010г. член на специализирания научен съвет към Висшата атестационна комисия по Икономическа теория, национално и световно стопанство

2012 г. -член на експертния научен съвет към кмета на Столична община.

Участие в национални и международни проекти:

 • Оценка на потребностите от обучение на държавните служители в Република България. Програма за реформа в Публичната администрация на Република България. Програма ФАР BG 9317, 1997г. – автор
 • Стратегия за обучение на държавните служители в Република България. Програма за реформа в Публичната администрация на Република България. Програма ФАР BG 9317, 1997г. - автор
 • TEMPUS IB_JEP 14077-99 Създаване на Мрежа за подготовка на политици и администратори за местната администрация.и Факултет за продължаващо обучение към НБУ.1999-2001 г.
 • Ръководител на ТЕМПУС проект /TEMPUS JEP 12410 - 97/, Университетска мрежа за самооценка, акредитация и академична мобилност в социалните науки", раздел Публична администрация,  1998г.
 • Научна разработка към проект ТЕМПУС /TEMPUS JEP 12410 - 97/ "Възникване и приложение на държавните изисквания по Публична администрация", 1998г.
 • Social Adaptation of Minorities-Training in Innovative Approach. Проект към Британския съвет, 2000-2001 г.
 • TEMPUS IB_JEP 14355-99 Подготовка на администратори за висшето образование в България.
 • PHARE  (CON/99/PHA/0055) Създаване на Национален институт за обучение по структурните пред-присъединителни фондове на Европейския съюз към Центъра по публична администрация
 • BRITISH COUNCIL – “Социално адаптиране на малцинствата - модерни практики “-2000г.
 • Проект „Усъвършенстване на публичната администрация чрез програми за обучение – финансиран от фондация „Отворено общество“. 200-2001г.,продължени финансиране през 2002 г. –обучени 62 кмета, общински съветници и секретари на общини.
 • Tempus  Grant “Обучение на местната администрация по Европейска интеграция” – Колеж на Европа, гр.Брюж, Белгия 2001г.
 • HESP(Hiegher Education Suppor Program to OSF) & CHERI (Centre for Higher Educational Research & Information) Ръководител на проект: “Ролята на университетите за трансформация на обществото” 2001- 2002
 • АМЕРИКАНСКИ ДЪРЖАВЕН ДЕПАРТАМЕНТ Бюро за образователни и културни дейности “Програмно развитие и развитие на капацитета в публичната администрация” Проект за партньорство между НБУ и Калифорнийски държавен политехнически университет (Помона и Сан Бернардино), 2001 – 2006
 • Проект”Обучение на служителите от държавната администрация”, обществена поръчка в четири модула (семестъра). Министерство на държавната администрация и административната реформа-ръководител на проекта. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010-
 • TEMPUS PROJECT144889-TEMPUS-2008-RS-JPCR-“Development of Public Administration and Management Studies in Serbia”, 2008 – 2011 г.
 • Проект на МОН „Студентски практики“ – 2014-2015 г.

Награди: Най- добър преподавател на НБУ за 2002 г.

По-важни публикации:

 • Идеята за интелигентна специализация в европейското регионално пространство. Годишник на ЦПА 2015 г.        
 • Регионални и общински несъответствия, НБУ, 2012, 466 стр.
 • Nastava kroz studije slucaja. Beorgrad, MEGATREND University, 2012, 118 стр.
 • Студия „Историческа перспектива на местното управление“- Годишник ЦПА 2010-2011 г., 29 стр.
 • Преподаване чрез казуси. Методическа монография. С., НБУ,2010 г., 140 стр.
 • Етичната задлъжнялост на българската администрация. С., НБУ. Годишник на НБУ 2010г.. Научни изследвания.19 стр.
 • Регионална икономика, С.,НБУ, 2009г. 410 стр.
 • Икономическа енциклопедия (първо издание) НИ, С., 2005г. (автор на статиите по Регионална икономика),136 статии.
 • Людмил Георгиев, Поля Кацамунска. Сравнителна публична администрация. Учебник за дистанционно обучение. УНСС. Институт да следдипломна квалификация.Център за дистанционно обучение. С.,2003г., 268 стр.
 • Регионална икономика. НБУ. Център за дистанционно обучение. С.,2002г. 222 стр.
 • Маркетинг и мениджмънт на местната администрация. С., НБУ.Факултет за базово образование. 2002г., 109 стр.
 • Transitions from Authoritarianism – The role of Bureaucracy, Chapter 7: Reforming Local Government in Bulgaria. pp. 99-127.Edited by Randall Baker, PRAEGER, Westport, Connecticut London, 2002, 99-127 pp., Студия 28 стр.
 • Людмил Георгиев, Таня Даскалова. Местно самоуправление.Учебник за дистанционно обучение. УНСС. Институт да следдипломна квалификация. Център за дистанционно обучение. С.,2002г.272 стр.
 • „The Role of New Bulgarian University for Transformation of Society“, Международна конференция гр. Претория,Южна Африкана тема: „The Role of Universities for Transformation of Societies“, март. 2002г. – Студия 32 стр.
 • „Структурни предприсъединителни фондове на Европейския съюз“. в сборник: Администрация на местното управление. ТЕМПУС проект СЕП 14077-99 “Изграждане на мрежа за обучение и квалификация на кадри от общинската и областна администрация”.Бургаски свободен университет. 2001г. стр. 152 - 178. Студия 26 стр.
 • Регионална икономика. С., Тракия - М, 1998г.241стр.
 • Water Politics in the city of Egra. Project Manual Case Studies Teaching Guide Resource List. Cascade Center for Public Service. Innstitute for Public Policy and Management Graduateschool of  Public Affairs. University of Washington. 1996. 8 стр.