ДепартаментАдминистрация и управление

доц. д-р Георги Пеев

доц. д-р Георги Пеев

 

Име : доц. д-р Георги Йорданов Пеев

e-mail: gpeev@nbu.bg

Академична длъжност: доцент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: Публична администрация, история

Възможности за експертиза в областта на: Публична администрация, нова и най-нова история, история на България

Преподавателски интереси в областта на: Публична администрация, история, политология

Образование:

 • СУ „Климент Охридски”,
 • Институт по история – БАН,
 • INALCO – Paris,
 • EPHE – Sorbonne - Paris

 Членство в органицазии:

Дружество на българските историци

Асоциация на преподавателите по публична администрация

Член на редколегията на „Amfiteatru Economic Journal - Румъния

Участие в национални и международни проекти:

Hermes - R;

Respect;  

Темпус  проект : Развитие на програмите по публична администрация и мениджмънт в Сърбия“                 

По-важни публикации:

 • Използването на чуждия опит при изграждането на данъчната система на Княжество България. (The use of Foreign Experience When Building the Taxation System of Principality of Bulgaria 1878-1894.) - Известия на държавните архиви, № 68, 1994 г., с. 27-42.
 • Организиране на финансовата система на Българското Княжество до 1894. Изборът на модели. (Organizing the Financial System of the Bulgarian Principality up to 1894. The Choice of Models.)- Исторически преглед, № 1, 1994-1995 г. с.109-136.
 • Емен Кейе и България.(Eumene Queille and Bulgaria) - Минало, № 2, 1995, с. 66-73
 • La police bulgare 1878-1912. - Bulgarian Historical Review, 1997, № 2-3, p.143-155.
 • Европейската икономическа мисъл и българският елит в първото десетилетие след Освобождението (The influence of the European economic thought over the political elite in Bulgaria after 1878)- Известия на държавните архиви, №70, 1996, с. 3-16
 • Затворническото дело в България в първите десетилетия след Освобождението (Prisons in Bulgaria during the First Decades after the Liberation)- Исторически преглед, № 3-4, 1998 г., с. 83-93
 • Изграждане на административно-териториалната структура на Княжество България (Administrative and Territorial Structure in Bulgaria) - Парламентарна демокрация, № 8, 1998, с. 71-80.
 • Българската поща след Освобождението. Спомени на френския съветник Албер Травер. (The Bulgarian Post Office after the Liberation. The French adviser Albert Travers) - Минало, № 1, 1998, с. 41-43.
 •  Западноевропейските чиновници в България след Освобождението. (The Foreigns Functionaries in Bulgaria after 1878). - в: Сб. "От икономическа раздробеност и политическо противопоставяне - към икономическо, политическо и духовно единство". Пловдив, 1998, с. 36-46.
 • Perception et rayonnement du modele urbain en Bulgarie dans la 2-eme moitie du XIX siecle. Dans: Actes du colloque "La ville en Occident du Moyen age a nos jours", Bourges, 1996.
 • Тайната полиция в България след Освобождението. (The Secret Police in Bulgaria)- в Сб. "Държавността в историята”.София, 2001, с. 46-54
 •  Die Anlehnung an das westliche Modell bei der Organisation des bulgarischen Verwaltungssystems nach der Befreiung - in "Die Bulgaren und Europa". Graz. (под печат).
 •  Das europaische Vorbild im Verwaltungsaufbau Bulgariens ab 1878. - in Heppner; Preshlenova (Hg). "Die Bulgaren und Europa von der Nationalen Wiedergeburt bis zur Gegenwart". 1999. p. 95-113.
 •  Личното досие на Пол Пишон - главнокомандващ Българския черноморски флот от 1897 до 1908 г. (The personal file of Paul Pichon – commander-in-chief of Bulgarian Black sea navy from 1897 to 1908) - Архивен преглед. № 3-4 1998 с. 88-91
 • Сб. "120 години изпълнителна власт в България". (120 Years of the Executive in Bulgaria) Член на редакционната колегия и автор на статията "Изпълнителната власт през последното десетилетие на 20 век". 1999 г. с. 313-322
 •  Сб. "120 години Министерски съвет в България". (120 Years of the Council of Ministers in Bulgaria). Научен редактор и съавтор на хрониките. 1999 г.
 •  L`Heritage ottoman en Bulgarie - actes du colloque "L`heritage ottoman dans la recomposition politique et identitaire des societes balkaniques". Istanbul. 2000 (под печат).
 •  Пътешествието на френския журналист Едуард Марбо в България през 1879. (The Travelling of French Journalist Edouard Marbo in Bulgaria in 1879). – Известия на държавните архиви, № 71, 135-147
 •  Достъпът до информация в някои европейски администрации в сб. Евроинтеграция и административна реформа – С. 2001
 • Le problème de Bregovo dans les relations bulgaro-serbes, in Balkanologie, Paris, vol. VI No 1&2 déc. 2002, p.29-34 
 •  Die politische Kultur in Bulgarien ab 1878 aus Blickwinkel des Auslandes. In Offentlichkeit ohne Tradition, Frankfurt am Main, 2003. p. 115-131.
 • Gueorgui Valkovitch (1833-1892): un médecin militaire ottoman au service de l’Etat bulgare, in Médecins et ingénieurs ottomans à l’age des nationalismes, Paris, 2003. p. 313-331.
 •  Un discours historique entre fiction et convention : l’heritage ottoman en Bulgarie apres 1878, in Chronos, Revue d’Histoire de l’Universite de Balamand, Liban No.9, 2004, p.73-83
 • The Europeanisation of the Bulgarian administration after the Liberation., Годишник на ЦПА,НБУ, Том 1/2004, стр. 31-37
 •  European Union Influence on the Evolution of the Bulgarian Civil Administrative Structure and Processes, in Europeanisation of South-Eastern Europe. Domestic Impacts of the Accession Process. TUNAECS, Istanbul, 2005 p. 193-208
 •  L’Etat bulgare moderne: heritage ottoman et modeles europeens, in Modernisation, Democratisation, Europeanisation: La Bulgarie et la Roumanie compares, NBU, 2005, p. 13-20
 •  Емен Кейе – “В България и Румелия”, превод, встъпителна студия, бележки. С. изд. “Полис”, 2006
 •  България през ІІ световна война във френските секретни архиви, в „Известия на държавните архиви” №94, 2007, стр. 24-33
 •  Българските традиции в отношението градска управа – представители на централната власт, в Европейският град. Политики за устойчиво развитие. НАОСБ, НБУ-ЦПА, 2007 с. 93-103
 •  European Models in the Bulgarian Administration Building after the Liberation. In Osterreich Und Bulgarien 1878-2008. Geschichte Und Gegenwart. Miscellanea Bulgarica 19. Verein “Freunde des Hauses Wittgenstein”, Wien 2008. p. 117-126   
 •  The Corporate Social Responsibility in Bulgaria, (co-auteur) In Revue Management&Avenir 2009 – 3 (No23) – Management Prospectives Editions, France p. 47-60
 • Документи за българската царска фамилия до Първата световна война съхранявани във френските секретни архиви, Етноси, Култури и политика в Югоизточна Европа. Сб. в чест на проф. Цветана Георгиева,НБУ, 2009 стр. 137-149
 •  Българските следосвобожденски политици и политическите борби в очите на чужденците. В Българският политик. Щрихи към портрета. НБУ 2010 с.9-28
 • Нормативно уреждане на държавната служба в първите години след Освобождението. Минало, № 3, 2010, с. 64-73
 •  Изграждане на българската държавна администрация в първите години след Освобождението” Годишник на ЦПА – НБУ 2010– 21 стр.36 Гастарбайтерите и нова България. – Knowledge BBC –брой 19 -2011 с.
 •  Франция и борбата й за влияние в българската армия в края на ХІХ и началото на ХХ в. - Минало, № 4, 2011, с. 46-53
 •  "Началото на българската независимост и княз Александър" превод, встъпителна студия, бележки.(София, Полис, 2014).
 • „Гастарбайтерите и нова България“. – Knowledge BBC –брой 19 -2011
 • „Франция и борбата й за влияние в българската армия в края на ХІХ и началото на ХХ в.“ - Минало, № 4, 2011,
 •  „Le Monument du soldat inconnu Bulgare” in “Les Soldats inconnus de la grande guerre” – editions Soteca, Paris, 2012
 • "Les prisonniers de  guerre français en Bulgarie (1915-1918)" – Guerres mondiales et conflits contemporains – avril- juin – No254 -  2014
 • "Русские военнопленьІе  в Болгарии во время Первой мировой войньІ" – Первая мировая война и исторические судьбьІ народов России – Академия ВЕГУ – Уфа 2014